หน้าแรก

รางวัลพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น TEQ 2560

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายประยงค์ สลุงอยู่ ลูกจ้างประจำ กลุ่มสัตว์ทดลอง สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รับรางวัลพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 30,000 บาท และเกียรติบัตรพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ในการนี้นายสัตวแพทย์ฐิติวัฒน์ จันทวร (ที่ 3 จากขวา) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ / ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและทดสอบชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฯ นายสัตวแพทย์สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์ (ที่ 5 จากขวา ) หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทดลอง สัตวแพทย์หญิงมนทกานติ์ จิระธันห์ หัวหน้ากลุ่มปรสิตวิทยา (ที่ 4 จากซ้าย) นายสัตวแพทย์พีรวิทย์ บุญปางบรรพ (ที่ 1 จากขวา) รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ และคณะ เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2560 เป็นการร่วมมือกันระหว่างสถาบันพัฒนาการดำเนินต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และบริษัท ที อี คิว จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง เป็นการยกย่องเชิดชูพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และยึดถือตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งให้คณะกรรมการ (คกส.) และผู้บริหารในหน่วยงานส่งเสริมให้พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

01 02 03 04 05 06 07 08


ข่าว - อรปภางค์ / ภาพ - กลุ่มสัตว์ทดลอง

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home