หน้าแรก พัฒนาองค์กร Biosafety & Biosecurity ฝึกซ้อมดับเพลิง-หนีไฟ 2560

ฝึกซ้อมดับเพลิง-หนีไฟ 2560

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กล่าวรายงานโดยนายสมชาย ช่างทอง ประธานคณะทำงานป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย ผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 30 คน จากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ส่วนกลาง ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน 21 คน โดยได้รับอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางเขน

การฝึกอบรมครั้งนี้สืบเนื่องจากตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2534 ข้อ 19 (3) กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ราชการกำหนดหรือยอมรับไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ และข้อ 36 วรรคสาม กำหนดให้นายจ้างให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดเป็นหน่วยงานที่วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคอันตรายที่อาจจะติดต่อสู่คนและสัตว์ มีการใช้สารเคมี อุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการ หากเกิดเพลิงไหม้อาจจะทำให้เชื้ออันตรายแพร่กระจายออกสู่ภายนอก สารเคมีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน ทรัพย์สินของราชการและส่วนบุคคล จึงจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาไทยดังกล่าว รวมทั้งข้อกำหนดตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025 / ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ว่าด้วยการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสภาวะแวดล้อมในการทำงาน และระบบความปลอดภัย-มั่นคงทางชีวภาพ (Biosafety & Biosecurity system) การฝึกอบรมครั้งนี้มีประโยชน์ในด้านก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต และช่วยลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของหน่วยงาน เพิ่มทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัย เข้าใจขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ และวิธีป้องกันเพลิงไหม้ในที่ทำงานได้อย่างถูกต้อง เพิ่มความเชื่อมั่นในการใช้งานอุปกรณ์และมีสติในการควบคุมสถานการณ์ เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้


รูปภาพเพิ่มเติม
ข่าว - ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร Biosafety & Biosecurity ฝึกซ้อมดับเพลิง-หนีไฟ 2560