ประกาศพัสดุ

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 23 รายการ ยื่นข้้อเสนอวันที่ 26 มีนาคม 2562[ขต 16/2562] ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 7 รายการ ประมูลราคาวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.NIAH English Webpage

เอกสารวิชาการใหม่


โทรศัพท์-แผนที่

Website Links

NIAH-Intranet

หน้าแรก

งานฉลองครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และการประชุมวิชาการไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย (ขวา) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และ Dr. Kenichi Sakamoto (ซ้าย) อธิบดีสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น (J-NIAH) ร่วมเปิดงานงานฉลองครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และประชุมวิชาการไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดยนายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 245 คน ประกอบด้วยผู้บริหารและนักวิจัยญี่ปุ่น 96 คน และเจ้าหน้าที่จากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ข้าราชการ พนักงานราชการ ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ องค์กรระหว่างประเทศ บริษัทเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ รวม 149 คน

หลังพิธีเปิดมี Short speech โดย Dr. Tsukasa Nagamine, Vice President, The National Agriculture and Food Research Organization (NARO), Dr. Tomoko Taira, Director, Japan International Cooperation Agency (JICA) ต่อจากนั้นชมสไลด์ความเป็นมาของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปี พ.ศ. 2560 ปาฐกถาพิเศษเรื่อง Move Forward in Thailand – Japan Research and Innovation โดย Dr. Kenichi Sakamoto, Director General of J-NIAH เรื่อง NIAH: Built by Friendship, Strengthened by Dedication โดยนายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (พ.ศ. 2552-2555) และผู้ร่วมจัดตั้งสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (พ.ศ. 2527-2529) การอภิปรายกลุ่มในหัวข้อ Challenges and Opportunities in the 4th decade of NIAH โดย Dr. Masumi Sato, J-NIAH, Dr. John Allen, Australian Animal Health Laboratory สัตวแพทย์หญิง ดร.วันทนีย์ กัลล์ประวิทย์ FAO-Thailand และสัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านโรคบรูเซลลโลสิส ดำเนินรายการโดยนายสัตวแพทย์ธนวรรษ เทียนสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กรมปศุสัตว์ และการบรรยายพิเศษเรื่อง Emerging Infectious disease as a public health issue โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อจากนั้นนักวิจัยนำเสนอลงานวิจัยซึ่งในปีนี้มีนักวิจัยไทย-ญี่ปุ่นส่งผลงานวิจัย จำนวน 51 เรื่อง จากนักวิจัยไทย 35 เรื่องและนักวิจัยญี่ปุ่น 16 เรื่อง คัดเลือกผลงานเพื่อนำเสนอเป็นภาคบรรยาย (oral presentation) จำนวน 20 เรื่อง เป็นผลงานจากนักวิชาการญี่ปุ่น 12 เรื่อง และจากนักวิชาการไทย 8 เรื่อง และภาคโปสเตอร์นำเสนอจำนวน 21 เรื่อง จากนักวิชาการไทยทั้งหมด รวมทั้งมีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และทัศนศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย และบริษัท เบทาโกร จำกัด รวมทั้งบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดซุ้มอาหาร งานนี้จัดขึ้นวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2560 และการประชุมเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์

การประชุมวิชาการไทย-ญี่ปุ่นสืบเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 ระหว่างกรมปศุสัตว์กับองค์การวิจัยด้านอาหารและเกษตรแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น ที่กำหนดให้จัดประชุมร่วมไทย-ญี่ปุ่นด้านสุขภาพสัตว์ระหว่างสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ-ไทยและสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ-ญี่ปุ่น กำหนดจัดทุกๆ 2 ปี โดยที่ครั้งแรกจัดขึ้นในประเทศไทยที่โรงแรมรามาการ์เด็น กรุงเทพฯ ส่วนการประชุมครั้งที่ 6 มีกำหนดจัดในปี พ.ศ. 2562 ที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความร่วมมือด้านวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ในกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างยั่งยืน


30YerarsNIAH (01) 30YerarsNIAH (02) 30YerarsNIAH (03) 30YerarsNIAH (04) 30YerarsNIAH (05) 30YerarsNIAH (06) 30YerarsNIAH (07) 30YerarsNIAH (08) 30YerarsNIAH (09) 30YerarsNIAH (10) 30YerarsNIAH (11) 30YerarsNIAH (12) 30YerarsNIAH (13) 30YerarsNIAH (14) 30YerarsNIAH (15) 30YerarsNIAH (16) 30YerarsNIAH (17) 30YerarsNIAH (18) 30YerarsNIAH (19) 30YerarsNIAH (20) 30YerarsNIAH (21) 30YerarsNIAH (22) 30YerarsNIAH (23) 30YerarsNIAH (24) 30YerarsNIAH (25) 30YerarsNIAH (26) 30YerarsNIAH (27) 30YerarsNIAH (28) 30YerarsNIAH (29) 30YerarsNIAH (30) TJJC2017_6_8jun TJJC2017_6_8jun (02a) TJJC2017_6_8jun (1) TJJC2017_6_8jun (16) TJJC2017_6_8jun (17) TJJC2017_6_8jun (18) TJJC2017_6_8jun (2) TJJC2017_6_8jun (20) TJJC2017_6_8jun (21) TJJC2017_6_8jun (3) TJJC2017_6_8jun (4) TJJC2017_6_8jun (5) TJJC2017_6_8jun (6) TJJC2017_6_8jun (8) TJJC2017_6_8jun (9)


[English webpage]

The Japan-Thailand Joint Conference on Animal Health
| 4 : 2015 | 3 : 2014 | 2 : 2013 | 1 : 2012 ]รูปภาพเพิ่มเติม


ข่าว - ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
การเฝ้าระวังโรค African Swine Fever การุณ ชนะชัย 2561 ตุลาคม
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever, ASF) ฐปณัฐ สงคสุภา 2561 สิงหาคม
ACIDIOSIS กับปัญหาสุขภาพในสัตว์เคี้ยวเอื้อง วงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ 2561 มิถุนายนนายสัตวแพทย์
บรรจง จงรักษ์วัฒนา
ผู้อำนวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติDLD Web Mail: xxxx@dld.go.th
Username

Password


Page view

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home