หน้าแรก

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยา

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีนางสาวนิภาพร กอแก้ว นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี) นำเสนอเรื่อง ระบาดวิทยาทางชีวโมเลกุลของเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าในภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงความหลากหลายทางพันธุกรรมของไวรัสพิษสุนัขบ้าที่ระบาดในพื้นที่ภาคตะวันออก และแนวทางในการควบคุมโรค

ทั้งนี้ทางผู้เข้าประชุมได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการตรวจหา serotiter ของสุนัขที่ได้รับวัคซีนโดยใช้ recombinant nucleoprotein ซึ่งจะเป็นการศึกษาที่ประหยัด สามารถตรวจได้กับตัวอย่างจำนวนมาก และเป็นการดำเนินนโยบายตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด ทั้งนี้นายสัตวแพทย์เจษฎา รัตโณภาส หัวหน้ากลุ่มพยาธิวิยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์เอกรินทร์ คงขำ นายสัตวแพทย์วรา วรงค์ นางสาวปรียานุช สากำปัง นักวิทยาศาสตร์ และนางสาววัชรีภรณ์ สตารัตน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธิตและถ่ายทอดเทคนิคการทำ immunohistochemistry เพื่อการประยุกต์ใช้กับการวิจัยต่อไป
ข่าว / ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home