เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ฉบับนี้เป็นฉบับปีที่ 12 ยังคงมุ่งมั่นให้เป็นนวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เน้นการนำเสนองานวิจัยจากนักวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ กองบรรณาธิการยินดีรับผลงานวิชาการของท่านมาเผยแพร่ในวารสารของเราโดยไม่จำกัดหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์ เมื่อท่านดำเนินการตาม ข้อแนะนำในการเขียนงานวิจัยและบทความวิชาการที่ส่งเผยแพร่ซึ่งกองบรรณาธิการได้แจ้งไว้ ผลงานวิชาการที่ผ่านการพิจารณาเผยแพร่แล้วมีมาตรฐาน และใช้เป็นหลักฐานประกอบการเสนอเรื่องขอประเมินเลื่อนตำแหน่งได้ ถ้าท่านเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภาจะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ผู้เขียนที่เป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา จะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ผู้เขียนชื่อแรกได้รับ 5 หน่วยกิตต่อเรื่อง และชื่อรองได้ชื่อละ 2.5 หน่วยกิตต่อเรื่อง โดยที่เสียค่าธรรมเนียมเพียง 50 บาท ต่อเรื่องต่อคน ยื่นความจำนงกรอกแบบฟอร์ม 005-3 แบบรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์เฉพาะราย [ดาวน์โหลด] ส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์ฯ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 1116, 0-2250-0398-99 โทรสาร : 0-2250-0397ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560)
หน้า
วันที่เผยแพร่
Laboratory Surveillance and Monitoring of African Swine Fever in Thailand from 2010 to 2015
       Naree Ketusing   Wanchana Pinkeaw   Dearntem Tantiwattanapol   Sureerat Hemngoen
      [โครงการสำรวจและเฝ้าระวังโรค African Swine Fever ทางห้องปฏิบัติการในประเทศไทย ระหว่างปี 2553-2558 โดย นรี เกตุสิงห์, วันชนะ ปิ่นแก้ว, เดือนเต็ม ตันติวัฒนะผล, สุรีรัตน์ เหมเงิน : คำสำคัญ-keywords - African swine fever; Surveillance; Thailand; ELISA โรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน สำรวจและเฝ้าระวัง ประเทศไทย]
1 - 15
1 มิถุนายน 2560
ความหลากหลายทางพันธุกรรมสายแม่ในโคพื้นเมืองไทยด้วยการวิเคราะห์ไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ
       ณชัย ศราธพันธุ์  สายใจ ชื่นสุข   มาลี อภิเมธีธารง  วิบูลย์ เยี่ยงวิศวกูร  ศร ธีปฏิมากร  สุกัญญา ยุงระแหง
      [ Genetic diversity of maternal lineages in Thai-native cattle by mitochondrial DNA analysis by Nachai Sarataphan, Saijai Cheunsuk, Malee Apimeteetumrong, Viboon Yiengvisavakul, Sorn Teepatimakorn, Sukanya Yungrahang : คำสำคัญ-keywords - โคพื้นเมืองไทย ความหลากหลายทางพันธุกรรม ไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ สายแม่, Thai-native cattle, genetic diversity, mitochondrial DNA, maternal lineages]
16 - 29
17 กรกฎาคม 2560
เปรียบเทียบวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส (PCR) กับวิธีตรวจเลือดป้ายสไลด์แบบบาง (Stained thin smear) ในการตรวจหาเชื้อปรสิต ในเลือดโค
       ปริญญาพร เพราะดีสกุล   อาจอง อ่อนหวาน  สาทิส ผลภาค  อุษา นาคสกุล
      [Comparison of polymerase chain reaction (PCR) and stained thin blood smear techniques for detection of blood parasite in cattle by Parinyaphorn Phrodeesakun, Ard-ong Onwan, Satis Pholpark, Usa Naksakul : คำสำคัญ-keywords - เปรียบเทียบ ปรสิตในเลือดโค วิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส วิธีตรวจเลือดป้ายสไลด์แบบบาง ค่า kappa (K) ที่ความเชื่อมั่น 95% comparison , blood parasites in cattle, polymerase chain reaction (PCR) , stained thin smear, kappa values]
30 - 47
18 สิงหาคม 2560
Seroprevalence of melioidosis in goats in southern Thailand and incidence rates of melioidosis sero-positivity in confined and semi-confined goats
       Wandee Kongkaew  Anyarat Thiptara  Chanyanuch Wichaidi  Thanasorn Ninprom  Pacharapong Khrongsee  Vannarat Saechan
      [ความชุกทางซีรัมวิทยาของโรคเมลิออยด์ในแพะในภาคใต้ของประเทศไทยและอัตราอุบัติการณ์ของการตรวจพบแอนติบอดีต่อโรคเมลิออยด์ในแพะที่เลี้ยงแบบยืนโรงและแบบยืนโรงร่วมกับปล่อยแปลงหญ้า โดย วันดี คงแก้ว, อัญญรัตน์ ทิพย์ธารา, ชัญญานุช วิชัยดิษฐ, ธนสรณ์ นิลพรหม, พชรพง ครองสี, วรรณรัตน์ แซ่ชั่น : คำสำคัญ-keywords - goats, melioidosis, seroprevalence, southern Thailand, แพะ, โรคเมลิออยด์, ความชุกทางซีรัมวิทยา, ภาคใต้ของประเทศไทย]
48 - 61
28 สิงหาคม 2560
การตรวจพบ Sarcocystis ในโค-กระบือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558
       อาจอง อ่อนหวาน  เด่นพงษ์ สาฆ้อง
      [Detection of Sarcocystis infection in cattle and buffaloes in Upper Northeastern Thailand during 2011-2015 by Ard-ong Onwan, Denpong Sakhong : คำสำคัญ-keywords - โค กระบือ Sarcocystis cruzi ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ]
62 - 79
28 สิงหาคม 2560
Situation of melioidosis in Thailand, 2006-2015
       Wandee Kongkaew  Anyarat Thiptara  Sarayuth Kaewkalong  Saowapak Hinjoy
      [สถานการณ์โรคเมลิออยด์ในประเทศไทย พ.ศ.2549-2558 โดย วันดี คงแก้ว อัญญรัตน์ ทิพย์ธารา ศรายุทธ แก้วกาหลง เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย : คำสำคัญ-keywords - cluster, melioidosis, seasonality, trend, Thailand, ความเป็นกลุ่มก้อน, โรคเมลิออยด์, การกระจายตามฤดูกาล, แนวโน้ม, ประเทศไทย]
80 - 102
31 สิงหาคม 2560

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560)