หน้าแรก

งานครบรอบ 75 ปีการสถาปนากรมปศุสัตว์และรับโล่รางวัล

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พร้อมด้วยสัตวแพทย์หญิงรื่นฤดี บุณยะโหตระ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก ข้าราชการ และ พนักงานราชการ เข้าร่วมงานครบรอบ 75 ปีการสถาปนากรมปศุสัตว์ ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ บางกะดี ปทุมธานี ในงานนี้มีพิธีทำบุญและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ต่อจากนั้นมีพิธีรับมอบโล่รางวัล ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 นายสัตวแพทย์พีรวิทย์ บุญปางบรรพ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ เป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัลลำดับที่ 1 หน่วยงานใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และสัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธ์ หัวหน้ากลุ่มพิษวิทยา-ชีวเคมี/รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมี-พิษวิทยา และนางสาวภัทราวดี วัฒนสุนทร นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี รับโล่รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ประจำปี พ.ศ. 2560 (DLD Quality Award 2017) ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ผลงาน "การตรวจหาตัวบ่งชี้ทางพันธุกรรมของเชื้อรา Aspergillus flavus" ที่สร้างอะฟลาทอกซิน B1 จากตัวอย่างข้าวโพดอาหารสัตว์ด้วยเทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) พร้อมนี้นางสาวสวรรยา มาเอียด นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา ได้รับรางวัลตามโครงการยกย่่องผู้มีคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น กรมปศุสัตว์ ในการนี้ได้ถ่ายรูปร่วมกับนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์
ข่าว - ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home