หน้าแรก

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา โดยเจ้าหน้าที่จากกลุ่ม/ศูนย์/ฝ่าย เข้าร่วมปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ เช่น คูน ประดู่ป่า อินทนิลป่า แคนา หูกระจง ตะลิงปลิง เป็นต้น ในบริเวณพื้นที่ของสถาบันฯ ทั้งนี้ต้นไม้ที่ปลูกได้รับการสนับสนุนจากสถานีเพาะชำกล้าไม้กรุงเทพ และสถานีเพาะชำกล้าไม้ ปทุมธานี กรมป่าไม้ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นทุกปี ตามโครงการของกรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานราชการกระทรวงทบวงกรมและทุกจังหวัดทั่วประเทศที่ส่งเสริมการปลูกต้นไม้แบบประชาอาสาโดย เชิญชวนประชาชนตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนให้ร่วมกันปลูกต้นไม้ทั่วประเทศในวันสำคัญนี้รูปภาพเพิ่มเติม


ข่าว/ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home