หน้าแรก

แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำห้องปฏิบัติการอ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 สพ.ญ.วิไล ลินจงสุบงกช ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านโรคปากและเท้าเปื่อย และอดีตผู้อำนวยการศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับตำแหน่งผู้เชียวชาญองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศด้านโรคปากและเท้าเปื่อย (OIE Expert for Foot and Mouth Disease : FMD) ประจำห้องปฏิบัติการศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ เป็นสมัยที่ 2 นับจากปี พ.ศ. 2552 โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมาธิการด้านมาตรฐานทางชีววิทยาของ OIE อย่างเป็นทางการแล้วจากผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าจะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home