เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ นิทรรศการ การประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16

การประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16

ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2560 คณะข้าราชการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 16 (CUVC 2017) ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ น.สพ.วันชนะ ปิ่นแก้ว กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา และ น.สพ. เจษฎา รัตโณภาส กลุ่มพยาธิวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ น.สพ.วันชนะฯ ได้นำเสนอ Oral Presentation หัวข้อเรื่อง Laboratory surveillance and monitoring of African Swine Fever in 2010-2015 นอกจากนี้ น.สพ.ดร.กิตติชัย อุ่นจิต และ สพ.ญ.จันทรา วัฒนเมธานนท์ กลุ่มปรสิตวิทยา ได้เป็นตัวแทนนำเสนอซุ้มนิทรรศการ แนะนำภารกิจ หน้าที่ รวมถึงผลงานของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ให้แก่ผู้สนใจภายในงานดังกล่าวอีกด้วย
ข่าว / ภาพ - กลุ่มแบคทีเรียฯ

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ นิทรรศการ การประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16