หน้าแรก พัฒนาองค์กร พัฒนาห้องปฏิบัติการ การฝึกอบรมหลักสูตรการทดสอบความชำนาญตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043:2010

การฝึกอบรมหลักสูตรการทดสอบความชำนาญตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043:2010

กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการทดสอบความชำนาญตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043:2010 วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2560 ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ รวมทั้งสิ้น 39 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนด ISO/IEC 17043 : 2010 เข้าใจสถิติที่ใช้สำหรับการประเมินทดสอบความชำนาญและเลือกใช้และการจัดทำเอกสารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010 ได้อย่างถูกต้อง

สืบเนื่องจากประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนตั้งแต่ปี 2558 เพื่อรองรับการแข่งขันในเวทีการค้าโลกที่เพิ่มมากขึ้น โดยปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญที่มีผลต่อการส่งออก ได้แก่ คุณภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ห้องปฏิบัติการทดสอบต้องมีการประกันคุณภาพผลทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ที่กำหนดให้ห้องปฏิบัติการต้องเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญเพื่อเป็นการประกันคุณภาพผลการทดสอบ แต่ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานใดที่เป็นผู้ให้บริการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการในด้านการชันสูตรโรคสัตว์ ห้องปฏิบัติการในสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติจึงต้องเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญกับต่างประเทศ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง และสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ ดังนั้นสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศที่ทำหน้าที่ในการชันสูตรโรคสัตว์ และเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงขององค์การสุขภาพสัตว์โลก จึงมีนโยบายและแผนในการขอรับรองเป็นผู้จัดทำโครงการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (Proficiency testing provider) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010 เพื่อยกระดับและขีดความสามารถในการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งเพื่อเป็นการลดลดค่าใช้จ่ายในสมัครเข้าร่วมทดสอบความชำนาญกับผู้จัดทำโครงการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการในต่างประเทศ การอบรมหลักสูตร การจัดทำโครงการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (Proficiency testing provider) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักเห็นความสำคัญ ในการเป็นผู้จัดทำโครงการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และสามารถนำไปดำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ขององค์กร โดยถือเป็นแนวทางในการบริหารงานคุณภาพ และเป็นไปตามแนวนโยบายของผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ตลอดจนสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคคลกรประจำปีรูปภาพเพิ่มเติม

ข่าว / ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร พัฒนาห้องปฏิบัติการ การฝึกอบรมหลักสูตรการทดสอบความชำนาญตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043:2010