เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ISO 17025 การฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025:2005

การฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025:2005

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ สัตวแพทย์หญิงตวงทอง ปัจฉิมะศิริ รักษาการตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 จัดขึ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 1 มีนาคม 2560 ผู้เข้าฝึกอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ รวมทั้งสิ้น 50 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นผู้ตรวจติดตาม (auditor) ตระหนักถึงความสำคัญและความเกี่ยวข้องของหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบต่อการตรวจติดตามระบบคุณภาพ เพิ่มสามารถเขียนรายการตรวจติดตาม (checklist) รายงานการตรวจติดตาม (report) ออกรายการการปฏิบัติการแก้ไข (CAR) เอกสารในระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน และวิธีการ ปรับปรุงและพัฒนาเป็นองค์กรในฐานะที่เป็นองค์กรหลักทางวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ของประเทศ ที่มีพันธกิจหลักในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories) มุ่งเน้นให้ห้องปฏิบัติการมีการบริหารงานด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ และชันสูตรโรคสัตว์อย่างมืออาชีพ มีมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ ผลการทดสอบมีการรับประกันคุณภาพความถูกต้อง แม่นยำ ก่อให้เกิดความพอใจสูงสุดต่อผู้รับบริการ และมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของสากล สามารถส่งเสริมการควบคุมป้องกันโรคของปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ได้อย่างยั่งยืน

การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอวิรุทธฺ เขจรนิตย์ และคุณสิตไพสิฐ เอกะจัมปกะ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากร การฝึกอบรมครั้งนี้มีประโยชน์ด้านการตรวจติดตามคุณภาพภายในเป็นข้อกำหนดหนึ่งของระบบซึ่งจะต้องดำเนินการเป็นระยะ ตามแผนที่กำหนด เพื่อทำให้แน่ใจว่าองค์กรยังปฏิบัติระบบคุณภาพอย่างสมบูรณ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์คุณภาพ อนึ่งผู้ทำการตรวจติดตามคุณภาพภายในต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมและเป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสมในด้านการตรวจติดตามคุณภาพภายใน การอบรมหลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน(Internal audit) จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบคุณภาพ ISO/IEC17025 เพื่อที่จะสามารถตรวจติดตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำข้อบกพร่องต่างๆมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรูปภาพเพิ่มเติม

ข่าว / ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ISO 17025 การฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025:2005