เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2559)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2559)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ฉบับนี้เป็นฉบับปีที่ 11 ยังคงมุ่งมั่นให้เป็นนวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เน้น การนำเสนองานวิจัยจากนักวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ กองบรรณาธิการยินดีรับผลงานวิชาการของท่านมาเผยแพร่ในวารสารของเราโดยไม่จำกัดหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์ เมื่อท่านดำเนินการตาม ข้อแนะนำในการเขียนงานวิจัยและบทความวิชาการที่ส่งเผยแพร่ซึ่งกองบรรณาธิการได้แจ้งไว้ ผลงานวิชาการที่ผ่านการพิจารณาเผยแพร่แล้วมีมาตรฐาน และ ใช้เป็นหลักฐานประกอบการเสนอเรื่องขอประเมินเลื่อนตำแหน่งได้ ถ้าท่านเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภาจะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ผู้ เขียนที่เป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา จะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ผู้เขียนชื่อแรกได้รับ 5 หน่วยกิตต่อเรื่อง และชื่อรองได้ชื่อละ 2.5 หน่วยกิตต่อเรื่อง โดยที่เสียค่าธรรมเนียมเพียง 50 บาท ต่อเรื่องต่อคน ยื่นความจำนงกรอกแบบฟอร์ม 005-3 แบบรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์เฉพาะราย [ดาวน์โหลด] ส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์ฯ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือติดต่อสอบถาม ทางโทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 1116, 0-2250-0398-99 โทรสาร : 0-2250-0397ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2559)
หน้า
วันที่เผยแพร่
Prevalence and spatial distribution of brucellosis in goats in the southernmost provinces of Thailand in 2014
       Thanasorn Ninprom  Pirom Nonthasorn  Anyarat Thiptara  Wandee Kongkaew
      [ความชุกและการกระจายเชิงพื้นที่ของโรคบรูเซลโลสิสในแพะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยใน พ.ศ. 2557 โดย ธนสรณ์ นิลพรหม   ภิรมย์ นนทะสร   อัญญรัตน์ ทิพย์ธารา   วันดี คงแก้ว : คำสำคัญ-keywords - Brucellosis, Prevalence, Goat, Modified Rose Bengal test, Complement fixation test, บรูเซลโลสิส, ความชุก, แพะ]
16 - 26
14 ตุลาคม 2559
ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลของเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าในภาคตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558
       กัญญ์ธนิศ ลิ้มวิบูลพงศ์  นิมิตร เชื้อเงิน   มุทิตะ ชลามาตย์   นิภาพร กอแก้ว
      [Molecular epidemiology of rabies virus in Eastern Thailand during 2011-2015 by Kanthanis Limwibulpong  Nimit Choengern  Mutita Chalamaat  Niphapon Kokaew : คำสำคัญ-keywords - เชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า, phylogenetic analysis, Quantum GIS, ภาคตะวันออกของประเทศไทย, Rabies virus, Eastern Thailand ]
27 - 39
9 พฤศจิกายน 2559
Using of Immunohistochemistry Technique for Detection of Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) Type O in Cattle Tissues
      Tuangthong Patchimasiri;  Pranee Rodtian
      [การใช้เทคนิค Immunohistochemistry ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยไทป์โอในเนื้อเยื่อโค โดย ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ  ปราณี รอดเทียน : คำสำคัญ-keywords - FMDV type O antigen, cattle tissues, IHC technique, tongue, interdigital skin, แอนติเจนของเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยไทป์โอ, เนื้อเยื่อโค, เทคนิค IHC, ลิ้น, เนื้อเยื่อระหว่างกีบ ]
40 - 58
21 พฤศจิกายน 2559
ระบาดวิทยาและสายวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์ ของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2556-2557
      ปฏิพร ฐาปนกุลศักดิ์   บัณฑิต นวลศรีฉาย   ประกิต บุญพรประเสริฐ
      [Epidemiology and phylogeography of Rabies Virus in Thailand during 2013-2014 by Patiporn Thapanagulsak, Bandit Nuansrichay, Prakit Boonpornprasert : คำสำคัญ-keywords - ไวรัสพิษสุนัขบ้า ลักษณะทางพันธุกรรม สารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเทศไทย, Rabies virus, genetic characteristic, Southeast Asia, China, geography, Thailand ]
59 - 73
30 ธันวาคม 2559

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2559)