เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ISO 17025 การประชุมการให้บริการลูกค้า ปี 2557

การประชุมการให้บริการลูกค้า ปี 2557

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยกลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ และกลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ จัดประชุมการให้บริการลูกค้าที่ใช้บริการชันสูตรโรคสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 โดยมีนายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 40 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการชันสูตรโรคสัตว์ มีความรู้ความเข้าใจในการส่งตัวอย่าง การดูแล ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์ นโยบายการดำเนินงาน มาตรฐานการขันสูตร-ทดสอบโรค และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการส่งตัวอย่างต่างๆ จากผู้ใช้บริการในรอบปีที่ผ่านมาcustomer_meeting57 customer_meeting57 (01) customer_meeting57 (02) customer_meeting57 (03) customer_meeting57 (04) customer_meeting57 (5) customer_meeting57 (6) customer_meeting57 (7) customer_meeting57 (8) customer_meeting57 (9)

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ISO 17025 การประชุมการให้บริการลูกค้า ปี 2557