หน้าแรก พัสดุ-งบประมาณ Spec ครุภัณฑ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 1. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดสูงและอุปกรณ์ประมวลผล
 2. เครื่องกวนผสมสารละลายด้วยแท่งแม่เหล็กพร้อมให้ความร้อน
 3. เครื่องฉีดน้ำร้อน-น้ำเย็น
 4. เครื่องดูดปล่อยสารละลายแบบอัตโนมัติ
 5. เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัติโนมัติพร้อมอุปกรณ์
 6. เครื่องตัดเนื้อเยื่อกึ่งอัตโนมัติ
 7. เครื่องตีผสมตัวอย่าง
 8. เครื่องถ่ายทอดสารพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์เป้าหมายด้วยกระแสไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
 9. เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบหมุนเวียนอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน พร้อมอุปกรณ์
 10. เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง
 11. เครื่องทำให้เซล์แตก (Ultrasonic)
 12. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 36 ลิตร พร้อมอุปกรณ์
 13. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 70 ลิตร พร้อมอุปกรณ์
 14. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.000 ลิตร
 15. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 245 ลิตร
 16. เครื่องบดตัวอย่างอัตโนมัติโดยใช้เม็ดเบ็ด
 17. เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูง ชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ
 18. เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูง ชนิดไม่ควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ
 19. เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูงพร้อมอุปกรณ์
 20. เครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับปั่นหลอด 15 มิลลิลิตร ได้ไม่น้อยกว่า 96 หลอด พร้อมอุปกรณ์
 21. เครื่องปั่นแยกสิ่งส่งตรวจความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น
 22. เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น
 23. เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้นชนิดเปลี่ยนหัวปั่นได้
 24. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนพร้อมอุปกรณ์
 25. เครื่องผสมสารในหลอดทดลองขนาดเล็กชนิดควบคุมอุณหภูมิ
 26. เครื่องพ่นฆ่าเชื้อในอากาศด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
 27. เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์
 28. เครื่องระเหยสารแบบอัตโนมัติโดยใช้แก๊สไนโตรเจนพร้อมอุปกรณ์
 29. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของสารละลายแบบตั้งโต๊ะ
 30. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในช่วงคลื่น UV และ Visible โดยใช้ปริมาตรน้อย
 31. เครื่องวัดคุณภาพน้ำ (multiparameter) แบบตั้งโต๊ะ
 32. เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม
 33. เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ชนิด 8 เส้น
 34. เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติชนิด 1 เส้น
 35. เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์
 36. เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวตพร้อมอุปกรณ์
 37. ชุดแยกโปรตีนแนวตั้งพร้อมอุปกรณ์
 38. ชุดวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน
 39. ชุดส่งถ่ายสารพันธุกรรมลงสู่เมมเบรนชนิดกึ่งแห้งพร้อมอุปกรณ์
 40. ชุดอุปกรณ์สำหรับ Western Blotting
 41. ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร
 42. ตู้แช่แข็งแบบยืน อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 650 ลิตร พร้อมอุปกรณ์
 43. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียสแบบแนวนอนความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร
 44. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส แบบตู้ยืน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 ลิตร
 45. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่น้อยกว่า -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 815 ลิตร
 46. ตู้ดูดควันพิษชนิดกำจัดไอกรด ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร
 47. ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 280 ลิตร
 48. ตู้บ่มเชื้อขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร
 49. ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร
 50. ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร
 51. ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร
 52. ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า
 53. ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II)
 54. ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสขนาดไม่น้อยกว่า 945 ลิตร
 55. ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 350 ลิตร
 56. ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 615 ลิตร
 57. ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร
 58. ถังไนโตรเจนเหลวสำหรับเก็บตัวอย่างขนาด 35 ลิตร
 59. รถเข็นขยะติดเชื้อแบบทึบ

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัสดุ-งบประมาณ Spec ครุภัณฑ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560