เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2557)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2557)

Untitled Document

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติฉบับนี้เป็นฉบับปีที่ 9 ยังคงนำเสนองานวิจัยจากนักวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ กองบรรณาธิการยินดีรับผลงานวิชาการของท่านมาเผยแพร่ในวารสารของเราโดยไม่จำกัดหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์ เมื่อท่านดำเนินการตามข้อแนะนำในการเขียนงานวิจัยและบทความวิชาการที่ส่งเผยแพร่ซึ่งกองบรรณาธิการได้แจ้งไว้ ผลงานวิชาการที่ผ่านการพิจารณาเผยแพร่แล้วมีมาตรฐานและใช้เป็นหลักฐานประกอบการเสนอเรื่องขอประเมินเลื่อนตำแหน่งได้ ถ้าท่านเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภาจะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ผู้เขียนที่เป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา จะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ผู้เขียนชื่อแรกได้รับ 5 หน่วยกิตต่อเรื่อง และชื่อรองได้ชื่อละ 2.5 หน่วยกิตต่อเรื่อง โดยที่เสียค่าธรรมเนียมเพียง 50 บาท ต่อเรื่องต่อคน ยื่นความจำนงกรอกแบบฟอร์ม 005-3 แบบรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์เฉพาะราย [ดาวน์โหลด] ส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์ฯ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 1116, 0-2250-0398-99 โทรสาร : 0-2250-0397


ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2557)
หน้า
วันที่เผยแพร่
การพัฒนา multiplex PCR สำหรับตรวจหาซีโรไทป์และความรุนแรงของเชื้อพาสเจอเรลลา มัลโตซิดาที่แยกได้จากสุกร
      พัชรี ทองคำคูณ  อภัสรา วรราช  พรเพ็ญ พัฒนโสภณ
     [Development of multiplex PCR for detection of serotype and virulence of Pasteurella multocida strains isolated from pig by Pacharee Thongkamkoon Apasara Worarach & Pornpen Pathanasophon; คำสำคัญ-Keywords : ซีโรไทป์, พาสเจอเรลลา มัลโตซิดา, โรคโพรงจมูกอักเสบ สุกร, dermonecrotic toxin, multiplex PCR, Pasteurella multocida, pig, serotype]
48 - 57
3 ตุลาคม 2557
โรคอุบัติใหม่: การติดเชื้อไวรัสอัมพาตของจิ้งหรีดเลี้ยงในประเทศไทย และการวิเคราะห์ทางพันธุกรรม
     นพพร โต๊ะมี  ทวีวัฒน์ ดีมะการ  พัชรี ทองคำคูณ  มนทกานติ์  วงศ์ภากร  สุพรรษา ทางดี
     [Emerging of Cricket Paralysis Virus (CrPV) infections in crickets in Thailand and their genetic analysis by Nopporn Tohmee, Taweewat Deemagarn, Pacharee Thongkamkoon, Montakan Vongpakorn, Supansa Tangdee; คำสำคัญ- Keywords : การวิเคราะห์ทางพันธุกรรม โรคอุบัติใหม่ เชื้อไวรัสอัมพาตจิ้งหรีด จิ้งหรีดเลี้ยง โรคอัมพาต ชัก, genetic analysis, emerging, cricket paralysis virus, cricket, paralysis, twitch]
58 - 72
12 พฤศจิกายน 2557
การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยการได้รับพิษของสารกําจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมทและออร์กาโนฟอสเฟตในตัวอย่างปศุสัตว์โดยใช้พีเอช มิเตอร์
     จํารัส เลิศศรี  วัฒนศักดิ์ จําละคร  ศิริขวัญ แสงมณี
     [Development of Method for Carbamate and Organophosphate Poisoning Diagnosis in Livestock Samples by pH Meter by Jamras Lerdsri, Wattanasak Chamlakhorn, Sirikhuan Sangmanee; คำสำคัญ- Keywords : คาร์บาเมท ออร์กาโนฟอสเฟต ตัวอย่างปศุสัตว์ การยับยั ้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรส พีเอช มิเตอร์, carbamate, organophosphate, livestock sample, cholinesterase inhibition, pH meter ]
73 - 86
26 พฤศจิกายน 2557

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2557)