เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร รางวัลคุณภาพด้านบริการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 2559

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 2559

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณื ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านโรคบรูเซลโลสิส และสัตวแพทย์หญิงเรขา คณิตพันธ์ หัวหน้ากลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559 จาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ

รางวัลครั้งนี้เป็นรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี จากผลงานชุดทดสอบการตรวจหาแอนติบอดีต่อเซื้อ Brucella spp. วิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อลดการนำเข้าชุดทดสอบจากต่างประเทศ นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ยังได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติอีก 2 รางวัล คือ รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี จากผลงานหมู่บ้านไก่ดำดอยแม่สลอง ซองศูนย์วิจัยและ พัฒนาการปศุสัตว์ที่ 5 จังหวัดเชียงราย โดยสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ และรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง จากผลงานการสร้างพันธมิตรการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ของสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งซาติ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 35 รางวัล และยังได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นรางวัลที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้แก่ส่วนราซการที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงาน โดยมีผลการดำเนินการที่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการอย่างเป็นเลิศ โดยกรมปศุสัตว์ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลพัฒนาการบริหารราซการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี จากผลงานโครงการเครือข่ายสัตว์พันธุดีกรมปศุสัตว์ (ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ) ของสำนักพัฒนาพันธุสัตว์ ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราซการแบบมีส่วนร่วม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5 รางวัล

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร รางวัลคุณภาพด้านบริการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 2559