เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้ ประชุมสัมมนาการจัดการองค์ความรู้ 2559

ประชุมสัมมนาการจัดการองค์ความรู้ 2559

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการประชุมและสัมมนาวิชาการการจัดการความรู้ (Knowledge management) “มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Building the Innovative Organization)” ณ โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก) ร่วมกับคณะทำงานจัดการองค์ความรู้สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2559

ในงานมีการบรยายพิเศษเรื่อง “องค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรม” โดย รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และอาจารย์วัชรา แก้วมหานิล ภาควิชาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เสวนาเรื่องการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Building the Innovative Organization) ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพื่อการหาแนวทางในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สัตวแพทย์หญิงมาณวิกา ผลภาค ข้าราชการบำนาญ (อดีตนายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ ศูนย์วิจัยและพัฒนการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอนแก่น) นายสัตวแพทย์อุดม เจือจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์) สัตวแพทย์หญิง ดร.วันดี คงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน (นครศรีธรรมราช) ดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์หญิง ดร.จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก)


และมีการประกวดผลงานการจัดการความรู้ ปรากฎว่า


รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน “การเลือกใช้ยาทำ sense disc ด้วยวงล้อมหัศจรรย์ โดยกลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน “เครื่องหนีบพยาธิ Pop Hand Clip โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน (นครศรีธรรมราช)


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชื่อผลงาน “โปรแกรมสอบเทียบไมโครปิเปต (PipetteCal V.1.01)”

KM2016 (1) KM2016 (10) KM2016 (11) KM2016 (12) KM2016 (13) KM2016 (14) KM2016 (15) KM2016 (16) KM2016 (17) KM2016 (18) KM2016 (19) KM2016 (2) KM2016 (20) KM2016 (21) KM2016 (22) KM2016 (23) KM2016 (24) KM2016 (25) KM2016 (26) KM2016 (27) KM2016 (28) KM2016 (29) KM2016 (3) KM2016 (30) KM2016 (4) KM2016 (5) KM2016 (6) KM2016 (7) KM2016 (8) KM2016 (9)[ Download ]ข่าว/ภาพ : ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้ ประชุมสัมมนาการจัดการองค์ความรู้ 2559