เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2557)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2557)

Untitled Document

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติฉบับนี้เป็นฉบับปีที่ 9 ยังคงนำเสนองานวิจัยจากนักวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ กองบรรณาธิการยินดีรับผลงานวิชาการของท่านมาเผยแพร่ในวารสารของเราโดยไม่จำกัดหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์ เมื่อท่านดำเนินการตามข้อแนะนำในการเขียนงานวิจัยและบทความวิชาการที่ส่งเผยแพร่ซึ่งกองบรรณาธิการได้แจ้งไว้ ผลงานวิชาการที่ผ่านการพิจารณาเผยแพร่แล้วมีมาตรฐานและใช้เป็นหลักฐานประกอบการเสนอเรื่องขอประเมินเลื่อนตำแหน่งได้ ถ้าท่านเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภาจะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ผู้เขียนที่เป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา จะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ผู้เขียนชื่อแรกได้รับ 5 หน่วยกิตต่อเรื่อง และชื่อรองได้ชื่อละ 2.5 หน่วยกิตต่อเรื่อง โดยที่เสียค่าธรรมเนียมเพียง 50 บาท ต่อเรื่องต่อคน ยื่นความจำนงกรอกแบบฟอร์ม 005-3 แบบรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์เฉพาะราย [ดาวน์โหลด] ส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์ฯ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 1116, 0-2250-0398-99 โทรสาร : 0-2250-0397


ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2557)
หน้า
วันที่เผยแพร่
การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อ Theileria spp. ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
      มัญชรี ทัตติยพงศ์  มยุรี ไวยครุฑ  กิ่งดาว หมอแก้ว   สุภาวรรณ งามจิตต์เอื้อ  มนทกานติ์ วงศ์ภากร
     [Molecular characterization of Theileria spp. in ruminants by Muncharee Tattiyapong, Mayuree Waiyakroot, Kingdao Mohkeaw, Supawan Ngamjiteu & Montakan Vongpakorn; คำสำคัญ-Keywords: ไทเลอเรีย, สัตว์เคี้ยวเอื้อง, Theileria spp., ruminants, MPSP gene]
1 -17
29 สิงหาคม 2557
Genetic variation and molecular epidemiology of infectious bronchitis virus in southern Thailand
      Naruepol Promkuntod  Sasiwimol Thongmee  Sayan Yoidam
     [ความผันแปรทางพันธุกรรมและระบาดวิทยาโมเลกุลของเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ในภาคใต้ของประเทศไทย โดย นฤพล พร้อมขุนทด  ศศิวิมล ทองมี  สายันต์ ย้อยดำ; คำสำคัญ-Keywords: Infectious bronchitis virus, S1 glycoprotein, Phylogenetic analysis, Southern Thailand, เชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่, ไกลโคโปรตีน spike (S1), phylogenetic analysis, ภาคใต้ของประเทศไทย]
18 - 35
29 สิงหาคม 2557
ลักษณะทางพันธุกรรมของ Porcine Circovirus type 2 ในภาคใต้ของไทย
      สายันต์ ย้อยดำ   นฤพล พร้อมขุนทด   ศศิวิมล ทองมี
     [Genetic Characterization of Porcine Circovirus type 2 in Southern Thailand by Sayan Yoidam, Naruepol Promkuntod, Sasiwimol Thongmee; คำสำคัญ-Keywords: ลักษณะทางพันธุกรรม, เซอร์โคไวรัส type 2, สุกร, ภาคใต้ของไทย, genetic characterization, porcine circovirus type 2, pig, southern Thailand]
36 - 47
29 สิงหาคม 2557

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2557)