เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชม

เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะ ให้การต้อนรับ Dr. Masuo Sueyoshi ตำแหน่ง Professor/ Vice-Director, Division of Prevention & Control for Animal Diseases, The Center for Animal Disease Control (CADIC), University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น และนักเรียนผู้ติดตาม จำนวน 2 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ FMD Epidemic Prevention Project in Thailand บรรยายโดย ดร. ศิษฐ์ เปรมัษเฐียร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ และหัวข้อ Brucellosis in Thailand บรรยายโดยสัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านโรคบรูเซลโลสิส รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ An Eradication Project of the Foot and Mouth Disease in Thailand

นอกจากนี้ ในวันที่ 16 -17 สิงหาคม 2559 คณะเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยมิยาซากิ และคณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้เข้าเยี่ยมชมและและเปลี่ยนข้อมูลด้านโรคในกระบือและช้าง ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดสุรินทร์ และโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ข่าว : ศรีวรรณา / ภาพ : ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี / ศวพ.สุรินทร์

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชม