ประกาศพัสดุ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก จำนวน 9 รายการ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลราคาได้ วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
NIAH English Webpage

เอกสารวิชาการใหม่

เมนูย่อย

Website Links

NIAH-Intranet

หน้าแรก

สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมดังนี้ น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา (เลขานุการกรม) , นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผอ.กองแผนงาน) , นางเย็นจิต ทองยงค์ (ผอ.กองคลัง) , นายยุทธนา ชัยศักดานุกูล (ผอ.กองสารวัตรและกักกัน) , นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล (ผอ.สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) , นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ (ผอ.สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์) , นางพัชรี ทองคำคูณ (ผอ.สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ) และผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ , สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ , สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ และกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ การประชุมดังกล่าว เพื่อเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรายการที่ยังแล้วเสร็จ ประกอบด้วย รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 30 รายการ (จำนวน 6 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทเครื่องมือการเกษตร/วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง 2. ประเภทพันธุ์สัตว์ (โคเนื้อ/โคนม/กระบือ) 3. ประเภทคอมพิวเตอร์ 4. ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ 5. ประเภทเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และ6. ประเภทสนามและการฝึก ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละประเภทเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ดังนี้ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายใน 27 มกราคม 2564 และ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 30 รายการ (จำนวน 6 ประเภท) ให้แล้วเสร็จภายใน 22 มกราคม 2564 เพื่อให้แต่ละหน่วยงานที่มีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ จากการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) สามารถดำเนินการต่อไปได้ตามเป้าหมายของการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ ขอบคุณ ภาพ/ข่าว กรมปศุสัตว์
รูปภาพเพิ่มเติม


ภาพ/ข่าว กรมปศุสัตว์

จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ของห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ชญานี เจนพานิชย์ 2564 กุมภาพันธ์
ศัตรูจิ้งหรืค (Cricket enemies) นพพร โต๊ะมี 2563 ธันวาคม
ผึ้งชันโรง (Stingless Bee) วริษา เกตุพันธุ์ 2563 ตุลาคม


สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ
ผู้อำนวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติDLD Web Mail: xxxx@dld.go.th
Username

Password


Page view

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home