ประกาศพัสดุ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก จำนวน 9 รายการ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลราคาได้ วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
NIAH English Webpage

เอกสารวิชาการใหม่

เมนูย่อย

Website Links

NIAH-Intranet

หน้าแรก

สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ ผอ.สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2564

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2564 โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต 1-9 และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

ประกาศเจตจำนงสุจริตจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และมอบนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2564 (LVE ทั่วประเทศ) จากนั้น อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบโล่ห์รางวัลและประกาศนียบัตรกับบุคคลและหน่วยงาน 1. รางวัลผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 1 ท่าน 2. รางวัลยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 4 ท่าน 3. ประกาศนียบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับคุณธรรมความโปร่งใสในการ ดำเนินงานระดับหน่วยงานในกรมปศุสัตว์ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 16 หน่วยงาน ซึ่งสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับรางวัลด้วย และมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต เวลา 07.30 - 10.00 น. ณ ลานจอดรถ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพมหานคร
รูปภาพเพิ่มเติม


ข่าว-ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ของห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ชญานี เจนพานิชย์ 2564 กุมภาพันธ์
ศัตรูจิ้งหรืค (Cricket enemies) นพพร โต๊ะมี 2563 ธันวาคม
ผึ้งชันโรง (Stingless Bee) วริษา เกตุพันธุ์ 2563 ตุลาคม


สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ
ผู้อำนวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติDLD Web Mail: xxxx@dld.go.th
Username

Password


Page view

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home