เมนูย่อย

หน้าแรก

นิทรรศการและประชุมนานาชาติด้านเครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10 (Thailand Lab International 2020) ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 สพ.ญ.มนทกานติ์ จิระธันห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่และคณะเข้าร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการและประชุมนานาชาติด้านเครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10 (Thailand Lab International 2020) ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม. ซึ่งเป็นการจัดแสดงนิทรรศการและจัดการประชุมเพื่อขยายโอกาสด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือทางการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเทคโนโลยี รวมทั้งด้านสุขภาพสัตว์ ด้านผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ ด้านการเกษตร ด้านการแพทย์ หรือห้องปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ สำนักตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการและการสัมมนาทางด้านโรคและผลิตภัณฑ์จากสัตว์

>> ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 มีพิธีเปิดการประชุมและมีการสัมมนาจากตัวแทนหน่วยงานกรมปศุสัตว์ เรื่อง “ปศุสัตว์ปลอดโรค อาหารปลอดภัย เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” >> ในการสัมมนา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้บรรยายใน 3 หัวข้อ ได้แก่ “โรคทริคิโนสิส (Trichinella spiralis)” โดย สพ.ญ.มัญชรี ทัตติยพงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มปรสิตวิทยา “โรคไข้หูดับ (Streptococcus suis)” โดย น.สพ.นพพร โต๊ะมี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) “ โดยน.สพ.ฐปณัฐ สงคสุภา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มไวรัสวิทยา
รูปภาพเพิ่มเติม


ข่าว-ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home