NIAH English Webpage

เอกสารวิชาการใหม่

เมนูย่อย

Website Links

NIAH-Intranet

หน้าแรก

การฝึกอบรมหลักสูตร การวินิจฉัยโรคสัตว์ปีกด้วยพยาธิวิทยาวินิจฉัย (Diagnostic pathology of poultry diseases)

เมื่อวันที่ 3 และ 4 กันยายน 2563 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร การวินิจฉัยโรคสัตว์ปีกด้วยพยาธิวิทยาวินิจฉัย (Diagnostic pathology of poultry diseases)” มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์จำนวน 8 แห่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 17 คน โดยมี ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ด้านพยาธิวิทยาของโรคสัตว์ปีก


รูปภาพเพิ่มเติมข่าว / ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สสช.

จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
ผึ้งชันโรง (Stingless Bee) วริษา เกตุพันธุ์ 2563 ตุลาคม
ค้างคาว The Reservoir Host for Emerging Diseases and Immune System กฤดากร วงษ์ทองสาลี 2563 สิงหาคม
รูปแบบวัคซีน COVID-19 (vaccine Covid-19: noval vaccine platforms) นวพร วัดเดลล์ ฐิติกานต์ จิรกิตติสุนทร และเจษฎา รัตโณภาส 2563 มิถุนายน


สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ
ผู้อำนวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติDLD Web Mail: xxxx@dld.go.th
Username

Password


Page view

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home