เมนูย่อย

หน้าแรก

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาตินำเสนอผลงานกรมปศุสัตว์เพื่อรับการตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์นำเสนอผลงานกรมปศุสัตว์เพื่อรับการตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เรื่อง นวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และ การพัฒนาเทคนิคการตรวจหาสารพันธุกรรมด้วยวิธี Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์


รูปภาพเพิ่มเติมข่าว / ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สสช.

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home