เมนูย่อย

หน้าแรก

การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2563 น.สพ. เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017” ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ โดยได้รับเกียรติจาก เรืออากาศเอก พิชัย มะคาทอง ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และมีการจัดประชุมทางไกลให้กับหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภูมิภาค ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ในระบบมาตรวิทยา การสอบเทียบ และการประเมินความเสี่ยงในระบบคุณภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


รูปภาพเพิ่มเติมข่าว / ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สสช.

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home