เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ISO 17025 การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขอขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขอขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2563 นายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขอขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยมีผู้เข้าประชุมเพื่อรับการตรวจประเมิน ได้แก่ ผู้จัดการด้านคุณภาพ ผู้บริหารด้านวิชาการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารด้านวิชาการจากทุกกลุ่มงาน และกลุ่มงานสนับสนุน

และมีรายชื่อคณะผู้ตรวจประเมินดังนี้ 1. นายอวิรุทธ์ เขจรนิตย์หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน / ผู้ตรวจประเมินระบบบริหารจัดการ / ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ (Aflatoxin) 2. นายชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์ ผู้ตรวจประเมินทางวิชาการ / วินิจฉัยโรคสัตว์ (ไวรัสและแบคทีเรีย) 3. ผศ.ดร.ณฐารินทร์ งามวงศ์สถิต ผู้ตรวจประเมินทางวิชาการ / วินิจฉัยโรคสัตว์ (ไวรัสและปรสิต) การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุจะมีกำหนดการตรวจทุก 2 ปี โดยมีขอบข่ายเดิมที่ได้รับการตรวจต่ออายุ จำนวน 16 ขอบข่าย และในปีนี้มีขอบข่ายใหม่ที่ขอรับรองเพิ่มเติม (ขยายขอบข่าย) จำนวน 6 ขอบข่าย ได้แก่ 1. การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโลหิตจางติดเชื้อในม้า โดยวิธี Agar Gel Immunodiffusion 2 การตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธี fluorescent antibody virus neutralization test (FAVN) 3. การตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A ในตัวอย่างสัตว์ปีก โดยวิธี Real-time RT-PCR 4. การตรวจหาเชื้อไวรัสนิวคาสเซิลในตัวอย่างสัตว์ปีก โดยวิธี Real-time RT-PCR 5. การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Brucella abortus ในซีรัมโค โดยวิธี I-ELISA 6. การตรวจหาเชื้อ Anaplasma marginale ในเลือดโค-กระบือ โดยวิธี Stained thin Smears
รูปภาพเพิ่มเติมข่าว / ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สสช.

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ISO 17025 การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขอขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017