เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563)ข้อมูลวารสาร
สารบัญ
การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยเชื้อปรสิตที่เป็นสาเหตุุของโรคบาบิซิโอสิสิ ไทเลอริโอสิส และอะนาพลาสโมสิสในโคและกระบือโดยเทคนิค multiplex real-time polymerase chain reaction
Development of a diagnostic method to simultaneously identify parasitic causative agents of bovine babesiosis, theileriosis, and anaplasmosis using multiplex real-time polymerase chain reaction
ศศิวิมล สัจจพงษ์* มัญชรี ทัตติยพงศ์ มยุรี ไวยครุฑ กิ่งดาว หมอแก้ว สุภาวรรณ งามจิตต์เอื้อ มนทกานติ์ จิระธันห์ หน้า 1 - 8
การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยเชื้อปรสิตที่เป็นสาเหตุุของโรคบาบิซิโอสิสิ ไทเลอริโอสิส และอะนาพลาสโมสิสในโคและกระบือโดยเทคนิค multiplex real-time polymerase chain reaction Development of a diagnostic method to simultaneously identify parasitic causative agents of bovine babesiosis, theileriosis, and anaplasmosis using multiplex real-time polymerase chain reaction (ฉบับแก้ไขตามมติที่ประชุมประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับชำนาญการ(วิจัย)ครั้งที่ 2/2563) ศศิวิมล สัจจพงษ์* มัญชรี ทัตติยพงศ์ มยุรี ไวยครุฑ กิ่งดาว หมอแก้ว สุภาวรรณ งามจิตต์เอื้อ มนทกานติ์ จิระธันห์ หน้า 1 - 8


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563)