เมนูย่อย

หน้าแรก

ผลการประกวด 5 ส. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 นายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผอ.สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรม 5 ส ของสสช.

ในปีงบประมาณ 2563 สสช.ได้จัดประกวดกิจกรรม 5 ส. โดยแบ่งกลุ่มตรวจประกวดรางวัลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มห้องปฏิบัติการ และกลุ่มสนับสนุน ซึ่งเข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โดยมีกลุ่มที่ชนะเลิศดังนี้ 1. กลุ่มห้องปฏิบัติการ ได้แก่ กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา 2. กลุ่มสนับสนุน ได้แก่ กลุ่มสัตว์ทดลอง โดยมีสพ.ญ.เรขา คณิตพันธ์ หัวหน้ากลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา / น.สพ.สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทดลอง / นางสาวชลลดา เติมประยูร คณะทำงาน 5 ส และนางสาวปรัศนี ภาสดา คณะทำงาน 5 ส เป็นผู้รับมอบรางวัลฯ ณ ห้องผอ.สสช.
รูปภาพเพิ่มเติมข่าว / ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สสช.

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home