หน้าแรก
จากสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการโรคติดต่อ แห่งชาติได้ประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย (มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มีนาคม 2563) และ องค์การอนามัยโรคได้ประกาศเมื่อ 11 มีนาคม 2563 ว่า โรคนี้มีการระบาดอย่างต่อเนื่องไปทั่วโลก (Pandemic) เพื่อให้สอดรับกับมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จึงขอแจ้งยกเลิกการประชุมวิชาการ Thailand-Japan Joint Conference ครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นการประชุม ประจำปีระหว่างนักวิชาการของ NIAH-ประเทศญี่ปุ่นและ NIAH-ประเทศไทย ที่จะจัดในวันที่ 26-28 พฤษาคม 2563 โดยขอเลื่อนการประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home