เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2563)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2563)ข้อมูลวารสาร
สารบัญ
ความชุกของการตรวจพบสารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกรในภาคใต้ของประเทศไทย และความสัมพันธ์กับลักษณะของฟาร์ม
Prevalence of ß-agonist detection in pig farms in southern Thailand and its association with farms’ characteristics
ประภัสสร เชาวนสกุล ธีรพรรณ ภูมิภมร อัญญรัตน์ ทิพย์ธารา วันดี คงแก้ว หน้า 1 - 9
การตรวจพบสารพันธุกรรมและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของ Plasmodium inui และ Hepatocystis spp. ในลิงแม็กแคกในประเทศไทย
Efficacy of tick fever vaccine in dairy cattle

รุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ ศศิวิมล สัจจพงษ์ สุภาวรรณ งามจิตต์เอื้อ มยุรี ไวยครุฑ มนทกานติ์ จิระธันห์ หน้า 10 - 18
เปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อทริปปาโนโซมา อีแวนซาย บริเวณ Internal Transcribed Spacer (ITS) จากกวางรูซ่า (Cervus timorensis) และกระบือแม่น้ำ (Bubalus bubalis) ในประเทศไทย

รุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ ศศิวิมล สัจจพงษ์ กิ่งดาว หมอแก้ว มนทกานติ์ จิระธันห์ อัญญรัตน์ ทิพย์ธารา หน้า 19 - 28
การตรวจพบสารพันธุกรรมและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของ Plasmodium inui และ Hepatocystis spp. ในลิงแม็กแคกในประเทศไทย
Efficacy of tick fever vaccine in dairy cattle

(ฉบับปรับปรุง) รุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ ศศิวิมล สัจจพงษ์ สุภาวรรณ งามจิตต์เอื้อ มยุรี ไวยครุฑ มนทกานติ์ จิระธันห์ หน้า 29 - 39
เปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อทริปปาโนโซมา อีแวนซาย บริเวณ Internal Transcribed Spacer (ITS) จากกวางรูซ่า (Cervus timorensis) และกระบือแม่น้ำ (Bubalus bubalis) ในประเทศไทย

(ฉบับปรับปรุง) รุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ ศศิวิมล สัจจพงษ์ กิ่งดาว หมอแก้ว มนทกานติ์ จิระธันห์ อัญญรัตน์ ทิพย์ธารา หน้า 40 - 51


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2563)