เมนูย่อย

หน้าแรก

การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร ผ่านตัวชี้วัด "ระดับสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา"

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร ผ่านตัวชี้วัด "ระดับสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา" ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ ชั้น 1

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ โดยท่านอธิบดีมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดดังกล่าวจากทั่วประเทศ นำไปถ่ายทอดให้ผู้บริหารทุกท่านทราบและดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นทิศทางเดียวกัน หัวข้อการประชุมชี้แจงในวันนี้ มีทั้งหมด 5 หัวข้อ เรื่อง ตัวชี้วัดของผู้บริหาร และระบบการประเมินผลการปฎิบัติราชการ จากกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง เรื่อง ตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา" (IDP) จากกลุ่มพัฒนาบุคลากร เรื่อง หลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม กรมปศุสัตว์ จาก กลุ่มพัฒนาบุคลากร เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์ โดยผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต จากกลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม


รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าว/ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home