เมนูย่อย

หน้าแรก

ปฏิบัติงานควบคุมการคัดแยกและชั่งน้ำหนักขยะรีไซเคิล

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 คณะทำงานจัดการขยะมูลฝอยระดับ 2 ทีมสีเหลือง (ขยะรีไซเคิล) นำเจ้าหน้าที่ประจำทีมเริ่มปฏิบัติงานควบคุมการคัดแยกและชั่งน้ำหนักขยะรีไซเคิลทั้งหมดที่มาจากกลุ่ม/ศูนย์/ฝ่าย ณ จุดพักรวม (โรงอาหารเก่า) ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกของขยะมูลฝอยในหน่วยงานภายใต้ “โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” กิจกรรมย่อย “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์


Home