หน้าแรก

กรมปศุสัตว์จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี ในการนี้สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย


Home