เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2562)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2562)ข้อมูลวารสาร
สารบัญ
ประสิทธิภาพของใบว่านหางจระเข้ต่อการถ่ายพยาธิตัวกลมในทางเดินอาหารของแพะ
Efficacy of Aloe vera in Anthelmintic activity for Gastro-intestinal Nematode in Goat

มนทกานติ์ จิระธันห์ กิตติชัย อุ่นจิต มัญชรี ทัตติยพงศ์ จันทรา วัฒนะเมธานนท์ หน้า 1 - 7
การทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคไข้เห็บโคในโคนม
Efficacy of tick fever vaccine in dairy cattle

มนทกานติ์ จิระธันห์ กิตติชัย อุ่นจิต มัญชรี ทัตติยพงศ์ จันทรา วัฒนะเมธานนท์ กิ่งดาว หมอแก้ว สุภาวรรณ งามจิตต์เอื้อ  หน้า 8 - 14
การวิเคราะห์ลักษณะและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโลหิตจางติดต่อในไก่ จากไก่เนื้อในภาคกลางของประเทศไทย
Genetic Characterization and Phylogenetic Analysis of Chicken Infectious Anemia Virus from Broiler Chickens in Central Thailand

นันทพร วันดี อาภาพร ดอกพุฒ สุเทพ ทางดี หน้า 15 - 24
การวิเคราะห์ลักษณะและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโลหิตจางติดต่อในไก่ จากไก่เนื้อในภาคกลางของประเทศไทย
Genetic Characterization and Phylogenetic Analysis of Chicken Infectious Anemia Virus from Broiler Chickens in Central Thailand

(ฉบับปรับปรุง) นันทพร วันดี อาภาพร ดอกพุฒ สุเทพ ทางดี หน้า 25 - 35

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2562)