หน้าแรก

งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ เริ่มเวลาประมาณ 15.00 น. มีผู้ร่วมงานเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ พร้อมด้วยที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในงานภาคบ่ายมีการแสดงรำอวยพร นำเสนอสไลด์ผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวต้อนรับผู้เกษียณ มอบของที่ระลึก ตัวแทนผู้เกษียณกล่าว ถ่ายรูปหมู่ และพิธีมุทิตาจิต

ต่อมาในภาคค่ำมีงานเลี้ยงอำลาผู้เกษียณ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีผู้เกษียณ ดังนี้
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จำนวน 12 คน
 1. นางปราณี รอดเทียน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคปากและเท้าเปื่อย
 2. นายสมชาย ช่างทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 3. นายจรวย โยธาแก้ว นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ
 4. นายชาลี ภูหิรัญ ช่างไม้ ช 4 ฝ่ายความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม
 5. นายธวัชชัย สมสวย พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3 กลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ
 6. น.ส.เบญญาภา ปานมารศรี พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 7. นางณาลิณี เพ็งจันทร์ พนักงานธุรการ ส 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 8. น.ส.ปิยภรณ์ เจริญผล พนักงานพิมพ์ ส 3 ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ
 9. นายประสาน ดงทอง พนักงานพิมพ์ ส 3 ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์
 10. นางบุญนำ รวมทรัพย์ พนักงานห้องปฏิบัติการ กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา
 11. นายวิทยา โสมะทัต พนักงานห้องปฏิบัติการ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์
 12. นางวรนุช โสมะทัต พนักงานห้องปฏิบัติการ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์
เครือข่ายห้องปฏิบัติการ จำนวน 5 คน
 1. นายยกชัย เจริญพานิชย์กุล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์) สำนักงานปศุสัตว์เขต 3
 2. นางอุษา นาคสกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น) สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
 3. นางพัชรา วิทูระกูล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง) สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
 4. นางเจริญรัตน์ หงษ์สนั่น พนักงานพิมพ์ ส 4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น) สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
 5. นายสำรอง จันทร์ทัง พนักงานขับรถยนต์ ส 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน (นครศรีธรรมราช) สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
ช่วยราชการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จำนวน 1 คน
น.ส.ณัฐพร นิรมาณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์
รูปภาพเพิ่มเติม


ข่าว-ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home