เมนูย่อย

หน้าแรก

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานและประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณ' 2562

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดงานการประชุมขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชี้แจงแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งสิ้น 405 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 156 คน ลูกจ้างประจำ 249 คน

ในส่วนของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยนายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (สสช.) นายสัตวแพทย์ร่มพฤกษ์ อุดล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์โรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศออ.) นายฐิตวัฒน์ จันทวร หัวหน้างานศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ (ศทวช.) และนางสาวมารียา ปาทาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 10 คน คือ สัตวแพทย์หญิงปราณี รอดเทียน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคปากและเท้าเปื่อย นายสมชาย ช่างทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายจรวย โยธาแก้ว นายช่างเทคนิคชำนาญงาน นางณาลินี เพ็งจันทร์ พนักงานธุรการ นางสาวเบญญาภา ปานมารศรี พนักงานห้องปฏิบัติการ นายธวัชชัย สมสวย พนักงานห้องปฏิบัติการ นายชาลี ภูหิรัญ ช่างไม้ นายประสาน ดงทอง พนักงานพิมพ์ นางสาวณัฐพร นิรมาณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ช่วยราชการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และนางอุษา นาคสกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ศวพ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้อำนวยการ ศวพ. สำนักงานปศุสัตว์เขต 2-9


รูปภาพเพิ่มเติม


ข่าว-ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ-กลุ่มเผยแพร่ฯ สำนักงานเลขานุการกรม และฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home