เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้ การประชุมจัดการความรู้ ประจำปี 2562

การประชุมจัดการความรู้ ประจำปี 2562

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 สัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา (นั่งกลาง) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการประชุมจัดการความรู้ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเหมา จำนวน 130 คน กิจกรรการจัดความรู้เช่นนี้ทางคณะทำงานจัดการความรู้ โดยมีสัตวแพทย์หญิง ดร.รุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพสัตว์ ประธานคณะทำงาน และคณะ ร่วมกับฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นประจำทุกปี

ในปีนี้มีการนำเสนอในห้วข้อเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง (1) 39 years Tacit knowledge to Explicit knowledge "กูเกิ้ล สะระตะ" โดยนายสมชาย ช่างทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (2) การประดิษฐ์เครื่อง Mechanical defibrinator สำหรับการเพาะแยกเชื้อไวรัส African Swine Fever โดยนางสาวอาภาพร ดอกพุฒ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มไวรัสวิทยา (3) 4 in 1 Sample preparation for Mycotoxin analysis โดยนางสาวพนม ใสยจิตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี (4) ระบาดวิทยาเบื้องต้นและการปยุกต์ใช้ โดยนายฐาปกรณ์ แช่มช้อย นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา (5) การผลิต Competent Cells เพื่อใช้ในการผลิตโปรตีนลูกผสม โดยนางนวพร วัดเดลล์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มพยาธิวิทยา (6) Digital document management using google drive โดยนางสาวภมรญา บุทเสน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และ (7) กล่องของขวัญ โดยนางสาววชิรภรณ์ บุญช่วย นักวิชาการสัตวบาล กลุ่มปรสิตวิทยา
|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้ การประชุมจัดการความรู้ ประจำปี 2562