หน้าแรก

ปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นำเจ้าหน้าที่ปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในบริเวณพื้นที่สถาบันสุขภาพสัตว์ฯ รวมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงาม อันเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วประเทศได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

โดยรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน ก่อให้เกิดความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบไป ซึ่งได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ได้รับอนุเคราะห์ปุ๋ยมูลโคแห้งจากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ สำหรับบำรุงต้นไม้ที่ปลูกให้เจริญงอกงาม




|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home