หน้าแรก

ประชุมวิชาการเรื่อง Real-Time PCR and Conventional PCR Calibration

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ประชุมวิชาการเรื่อง “Real-Time PCR and Conventional PCR Calibration” โดยได้รับเกียรติจากนายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นประธานในในที่ประชุม มีผู้เข้าประชุมจำนวน 33 คน ได้แก่ บุคลากรภายในห้องปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภูมิภาคทั้ง 8 แห่ง

เพื่อการนำความรู้ที่ได้นำไปใช้งานในการปฎิบัติงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน การประชุมดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคนิคสำหรับการสอบเทียบเครื่อง Real-time PCR รุ่น Applied Biosystems 7500 Fast และเครื่อง Conventional PCR โดยมีนายคมกฤษ โสมนัส นายสัตวแพทย์วันชนะ ปิ่นแก้ว นางสาวภมรญา บุทเสน และนางรัชนีกร วิทูรพงศ์ เป็นแกนนำในการประชุม
|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home