หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ประวัติความเป็นมา หน้า 10

ประวัติความเป็นมา - หน้า 10

ในเดือนมกราคม 2554 นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา) รับผิดชอบพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9 ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มอบหมายให้นายสัตวแพทย์พิพล สุขสายไทยชะนะ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนศูนย์วิจัยและพัฒนการสัตวแพทย์ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช) (ตำแหน่งขณะนั้น) เป็นหัวหน้าคณะในการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ฯ แห่งใหม่นี้ ในเบื้องต้นจัดให้มี 4 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ แบคทีเรียวิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิวิทยา และอิมมูน-ซีรัมวิทยา โดยขอใช้อาคารภายในด่านกักกันสัตว์ปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา เป็นสถานที่ทำงานชั่วคราว ต่อจากนั้นให้มีการขอตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ ต่อมากรมปศุสัตว์มีคำสั่งที่ 496/2554 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 จัดตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา) มีอำนาจหน้าที่ตรวจ ทดสอบ วินิจฉัย และชันสูตรโรคสัตว์ รวมทั้งสอบสวนและเฝ้าระวังโรคสัตว์ที่มีผลกระทบต่อการผลิตสัตว์ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสุขอนามัยในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9 และพื้นที่ใกล้เคียง ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโรคสัตว์ที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพสัตว์ ประสานงานตามโครงการตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คำสั่งที่ 541/2554 ลงวันที่ 4 กรกรฏาคม 2554 ให้ข้าราชการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช) จำนวน 3 ราย ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำศูนย์แห่งใหม่ ประกอบด้วยนายบุญเลิศ อ่าวเจริญ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา) และหัวหน้ากลุ่มปรสิตวิทยาและกลุ่มพยาธิวิทยา นายประสบพร ทองนุ่น นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มอิมมูนและซีรัมวิทยา และนางสาวอุไม บิลหมัด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มแบคทีเรียวิทยา และคำสั่งที่ 542/2554 ลงวันที่ 4 กรกฏาคมคม 2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิยัติหน้าที่ราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา) และในปี พ.ศ.2554 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ตะวันออก (ชลบุรี) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี) และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น) ได้รับการรับรอง ISO 9001 จากสำนักรับรองมาตรฐาน สภาวิจัยแห่งชาติ และเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะสัตว์ป่า สัตว์น้ำ และอื่นๆ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จัดประชุมพิจารณาแนวทางในการจัดตั้งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์ป่าในประเทศไทย โดย สพ.ญ.มนยา เอกทัตร์ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแทนจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และองค์การสวนสัตว์ฯ สพ.ญ.ตวงทอง ปัจฉิศิริ ประธานคณะทำงานกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะสัตว์ป่า สัตว์น้ำ และอื่นๆ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เสนอพิจารณาในหัวข้อ "ผลการประชุม Workshop for OIE National Focal Ports for Wildlife บทบาทและหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในการเป็น OIE National Focal Point และวัตถุประสงค์การจัดตั้งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์ป่าในประเทศไทยของกรมปศุสัตว์" น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน๋ องค์การสวนสัตว์ดุสิตฯ บรรยายหัวข้อ "บทบาทของผู้ปฏิบัติงานด้านโรคสัตว์ป่ากับ One World One Health" และ รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ "แนวทางการจัดตั้งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์ป่า"Page 10 of 12 All Pages

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|