หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ประวัติความเป็นมา หน้า 9

ประวัติความเป็นมา - หน้า 9

นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (13 กุมภาพันธ์ 2552 ถึง ปัจจุบัน) มีนโยบายด้านความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น เริ่มต้นจากสัตวแพทย์หญิงมนทกานติ์ วงศ์ภากร หัวหน้ากลุ่มปรสิตวิทยา ร่วมกับฟาร์มโชคชัยที่หารือถึงแนวทางในการทดลองวัคซีนไข้เห็บโคนำเข้าจากต่างประเทศ และมีการตรวจตัวอย่างจากสวนสัตว์เป็นประจำ จึงเสนอให้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมปศุสัตว์กับหน่วยงานทั้ง 2 แห่ง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนไข้เห็บโค ปัญหาสุขภาพโคนม และสัตว์ป่า ต่อมานายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายโชค บุลกุล กรรมการและผู้จัดการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 และนายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ ดร.โสภณ ดำนุ้ย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 และขยายขอบข่ายใหม่เพื่อขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO/IEC 17025 รวมทั้งมีนโยบายให้หน่วยงานส่วนกลาง (ฝ่ายบริหารทั่วไป)และงานบริหารทั่วไปของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ และศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 เข้ามาใช้ และเข้าร่วมโครงการ "Strengthening the Emerging Infectious Diseases (EID) surveillance capability of Thailand and South East Asia" โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมปศุสัตว์โดยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ร่วมกับ The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO)แห่งสหพันธรัฐออสเตรเลีย ระหว่าง พ.ศ.2552-2554ในปี พ.ศ.2553 เลื่อนระดับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ (นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ) และกรมปศุสัตว์ได้เห็นชอบให้สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ดำเนินโครงการ Laboratory Twinning Program Plan (Brucellosis) กับห้องปฏิบัติการ Bacterial Zoonoses Unit, OIE/FAO Animal Brucellosis Reference Laboratory, Maisons-Alfort Animal Health Laboratory, French Agency for Food, Environmental & Occupational Health Safety (ANSES) แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยที่สัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ เป็นผู้ประสานงาน เมื่อเร็วๆ นี้จัดให้มีการบรรยายพิเศษภายใต้โครงการนี้ในเรื่อง “Brucella melitensis control and eradication strategies” ได้รับเกียรติจากนายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ และ Dr. Bruno Garin-Bastuji ผู้เชี่ยวชาญโรคบรูเซลโลสิส OIE/FAO จากห้องปฎิบัติการ OIE/FAO Reference Laboratory for Brucellosis เป็นวิทยากร เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายาน 2554 ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์หลักของโครงการประกอบด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้ห้องปฏิบัติ การโรคบรูเซลโลสิสมีความเชี่ยวชาญด้านการชันสูตรโรคทางซีรัมวิทยาและการคัด กรองโรค และด้านแบคทีเรียวิทยาโดยการเพาะแยกเชื้อบรูเซลลา รวมทั้งการดำเนินงานกิจกรรมห้องปฏิบัติการอ้างอิงในการควบคุมดูแลมาตรฐานของ สารทดสอบและวัคซีนให้ได้มาตรฐานของ OIE สำหรับโปรแกรมการควบคุม กำจัด และเฝ้าระวังโรคบรูเซลโลสิส และรับรองให้ห้องปฏิบัติการของกลุ่มอิมมูนและซีรัมวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการ Regional serological proficiency ring-trials เพื่อเพิ่มคุณภาพการทดสอบโรคของห้องปฏิบัติการระดับชาติในภูมิภาค และการ typing เชื้อบรูเซลลาและการตรวจทางชีวโมเลกุล และการจำแนกชนิด ส่วนแผนการดำเนินงานและการฝึกอบรมนั้นจะจัดฝึกอบรมและเยี่ยมติดตามและให้คำ แนะนำห้องปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญหลังจากเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการได้ ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเพื่อพัฒนาองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การดำเนินการให้สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติเข้าร่วม European/International proficiency ring-trials ที่ ANSES เป็นผู้ดำเนินการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านคุณภาพของการทดสอบทางซีรัมวิทยา รวบรวมซีรัมจากโค กระบือ แพะและแกะที่เป็นโรคบรูเซลโลสิสเพื่อเป็นซีรัมสำหรับทำ regional secondary standard sera (เปรียบเทียบกับ OIE international standard sera) เป็นซีรัมสำหรับในการทำ regional ring-trials และใช้ในการควบคุมประกันคุณภาพและการ Validate การทดสอบการดำเนินการรวบรวมเชื้อบรูเซลลารวมถึงเชื้ออ้างอิงที่ได้รับจาก ANSES (สายพันธุ์สำหรับการ typing สายพันธุ์สำหรับการเตรียมแอนติเจนและวัคซีน) สายพันธุ์ที่ได้จากการเพาะแยกเชื้อจาก โค กระบือ แพะและแกะที่ได้รับจากพื้นที่ในภูมิภาค ให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามระบบ ISO/IEC 17025 ให้ความอนุเคราะห์ Brucella-phages และ monospecific sera เพื่อใช้ในการทำ Brucella biotyping ที่ สสช. และให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการทำวิจัยรวมทั้ง sero-prevalence surveys การดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรกประกอบด้วยฝ่ายไทยจัดส่งเจ้าหน้าที่ของกลุ่มอิมมูนและซีรัมวิทยา 3 คน เข้ารับการฝึกอบรมครั้งแรกในหลักสูตร “Serological diagnosis and control of diagnostic antigens and ELISA kits” ที่ ANSES ระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม 2553 ต่อมาทาง ANSES ได้ถ่ายทอดความรู้พร้อมส่งเชื้ออ้างอิงและสารทดสอบต่างๆ จัดทำ STOP ของการทดสอบทางซีรัมวิทยาฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซีรัมอ้างอิง Brucella ovis สารสำหรับ Brucella biotyping เช่น phages และ monospecific sera และเริ่มดำเนินการจัดทำ National positive control standard ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ ANSES 2 คนเดินทางมาเยี่ยมติดตามและให้คำแนะนำที่ประเทศไทยครั้งแรกระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา และยังมีกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันคือ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “The 3rd FAO-APHCA/OIE Regional workshop on Brucellosis Diagnosis and Control with an emphasis on Brucella melitensis” ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2553 และกิจกรรมอื่นๆ เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการบรรยายในเรื่องเกี่ยวกับโรคบรูเซลโลสิส เป็นต้นPage 9 of 12 All Pages

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|