หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ประวัติความเป็นมา หน้า 8

ประวัติความเป็นมา - หน้า 8

ปี 2551 กรมปศุสัตว์และรัฐบาลญี่ปุ่น ได้ร่วมมือกันในโครงการ Zoonosis Disease Control Center (ZDCC) โดยส่งผู้เชี่ยวชาญมาประจำที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพื่อทำการวิจัยด้านโรคไข้หวัดนกในสัตว์ชนิดต่างๆ มีการปรับปรุงห้องซักล้างให้เป็นศูนย์บริการกลางสำหรับเครื่องแก้ว วัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับงานตามระบบ ISO ดังกล่าว มีการของบประมาณก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและสารเคมี ในบริเวณคอกเลี้ยงแกะ มูลค่า 14.5 ล้านบาท ได้เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เป็นต้นมา (มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2552)ต่อมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ถึง กันยายน 2551 นายสัตวแพทย์สำเริง วรศรี ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (11 มกราคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2551) มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นภายในบริเวณสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพิ่มเติมโดยเฉพาะต้นราชพฤกษ์และชัยพฤกษ์ ตามโครงการรณรงค์ลดปัญหาโลกร้อน รวมทั้งจัดให้มีการแต่งเพลงมาร์ชประจำสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติเป็นครั้งแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์น้ำขึ้นเป็นการภายใน โดยปรับปรุงห้องเผาซากเป็นห้องปฏิบัติการ มีนายสัตวแพทย์ ดร.ทินรัตน์ ศรีสุวรรณ์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ ระยะแรกมีสำนักงานชั่วคราวอยู่ภายในห้องสมุด ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 การปรับปรุงห้องได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยจึงย้ายมาปฏิบัติงานที่เป็นการถาวรต่อไป ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป บริการตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์น้ำโดยไม่คิดค่าบริการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ยกเลิกการจัดระบบข้าราชการแบบ P.C. (แบ่งข้าราชการระดับ 1 ถึง ระดับ 11) ซึ่งใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2518 เป็นระบบแท่ง (กำหนดชื่อเรียกระดับตำแหน่งแทนตัวเลข ระดับ 1 ถึง ระดับ 11) ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มีการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน ให้สนับสนุนการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นสมรรถนะของบุคคล และผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายความสำเร็จขององค์กร โดยจัดตำแหน่งต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะภารกิจของรัฐและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหาร ได้มีการการแบ่งข้าราชการเป็น 4 ประเภท (แท่ง) ได้แก่ ประเภททั่วไป (ระดับต้น ระดับอาวุโส ชำนาญงาน ทักษะพิเศษ) ประเภทวิชาการ (ระดับต้น ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ) ประเภทอำนวยการ (ระดับต้น ระดับสูง) และประเภทบริหาร (ระดับต้น ระดับสูง) การจำแนกกลุ่มตำแหน่งเป็น 4 ประเภทอิสระจากกัน แต่ละกลุ่มมี 2 - 5 ระดับ แตกต่างกันตามค่างานและโครงสร้างการทำงานในองค์กร มีบัญชีเงินเดือนพื้นฐานแยกแต่ละกลุ่มปีงบประมาณ 2552 นายสัตวแพทย์นิรันดร เอื้องตระกูลสุข ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (1 ตุลาคม 2551 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2552) มีนโยบายให้เปลี่ยนแปลงหน่วยงานย่อยในสังกัดส่วนบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ โดยแบ่งเป็นหน่วยงานย่อย ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานแผนและงบประมาณ งานบุคลากร ศูนย์บริการกลาง ห้องสมุด งานอาคารเก็บวัสดุและสารเคมี หน่วยรถยนต์ งานอาคารสถานที่ งานประชาสัมพันธ์) ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝ่ายช่าง รวมทั้งมีการปรับปรุงห้องประชุม 1 ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการประชุมผู้บริหาร การบรรยายพิเศษการต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ถึง 12 มิถุนายน 2552ในปี พ.ศ.2552 ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (RRL) สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้รับการยอมรับจาก OIE อย่างเป็นทางการให้เป็น OIE Reference Laboratory for Foot and Mouth Disease (FMD) ศูนย์ฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อยจากตัวอย่างทั้งในประเทศและจากต่างประเทศจากกลุ่มสมาชิก ASEAN และ SEAFMD วิจัยและพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบ การผลิตสารตรวจสอบและเป็นศูนย์กลางเครือข่ายและฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน FMD ให้กับนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ได้เปิดบริการรับตัวอย่างจากต่างประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา โดยมีอาคารที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ 3 (BSL-3) ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประกอบกับ RRL ได้รับการรับรองขีดความสามารถการทดสอบทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 มีความพร้อมและมีความเชื่อมั่นในการยื่นขอเป็น OIE Reference Laboratory โดยการจัดเตรียมเอกสาร Application for Designation as OIE Reference Laboratory ตามข้อกำหนดของ OIE ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้ง RRL ให้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน OIE เป็น Reference Laboratory ด้านโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนทางวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้าน Biosafety expert, Biocontainment expert และ Dr. Ross A. Lunt จากหน่วยงาน Australian Animal Health Laboratory (AAHL) ประเทศออสเตรเลียมาเป็นเวลายาวนานและเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงาน OIE โดย Dr. Bernard Vallat, OIE Director General ได้แจ้งผลการยอมรับขีดความสามารถห้องปฏิบัติการของศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยให้เป็น OIE Reference Laboratory และยอมรับสัตวแพทย์หญิงวิไล ลินจงสุบงกช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคปากและเท้าเปื่อย กรมปศุสัตว์ และผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็น OIE FMD expert ทั้งนี้ OIE ประกาศอย่างเป็นทางการในการประชุม OIE General Session ประจำปีเมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 ณ สำนักงานใหญ่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสต่อไป ซึ่งจัดว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกในแถบทวีปเอเชียที่ได้รับการยอมรับเป็น OIE Reference Laboratory ด้านโรคปากและเท้าเปื่อย ซึ่งเป็น 1 ใน 7แห่งของทั่วโลก คือ อังกฤษ บราซิล รัสเซีย บอสวานา อาร์เจนติน่า เบลเยี่ยม และไทย นับว่าเป็นการนำชื่อเสียงมาสู่กรมปศุสัตว์เพื่อให้นานาประเทศได้ยอมรับขีดความสามารถและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับงานด้านวินิจฉัยโรควิจัยและพัฒนาโรคปากและเท้าเปื่อยของประเทศไทย อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นประโยชน์ในด้านการต่อรองลดข้อกีดกันทางการค้าด้านปศุสัตว์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออกPage 8 of 12 All Pages

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|