หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ประวัติความเป็นมา หน้า 7

ประวัติความเป็นมา - หน้า 7

ในปีงบประมาณนี้มีการปรับเปลี่ยนลูกจ้างชั่วคราวภายใต้งบประมาณแผ่นดินที่ปฏิบัติงานติดต่อกัน 4 ปี 6 เดือนขึ้นไป เป็น "พนักงานราชการ" ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2546 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2547 จำนวน 41 อัตราปีงบประมาณ 2549 งานของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้เพิ่มมากขึ้นทั้งงานชันสูตรโรคสัตว์ โครงการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ การตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อม การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งใน/ต่างประเทศ ประกอบกับรัฐบาลไม่มีนโยบายบรรจุข้าราชการ/ลูกจ้างใหม่และทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ แต่รัฐบาลแก้ไขโดยให้มีการเลือกสรรและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น "พนักงานราชการ (Government employee)" ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้ ปริญญาตรี (นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิชาการสัตวบาล นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 8,720 บาท และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส. เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานสถิติ เจ้าพนักงานสัตวบาล) 7,880 บาท โดยได้รับค่าครองชีพอีก 1,000 บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) 6,410 บาท ค่าครองชีพ 1,000 บาท และคนงานห้องทดลอง 5,570 บาท ค่าครองชีพ 7,000 บาท โดยอัตราที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 348 อัตรา ประกอบด้วยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 111 อัตรา ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 8 อัตรา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน 30อัตรา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง 34 อัตรา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 32 อัตรา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 35 อัตรา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก 33 อัตรา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก 34 อัตรา และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 31 อัตรานายสัตวแพทย์พรชัย ชำนาญพูด ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (8 ธันวาคม 2548 ถึง 10 มกราคม 2551) ของบประมาณก่อสร้างห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพในศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ และก่อสร้างห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 ภายในอาคารสัตว์ทดลอง และมีการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติในโอกาสสถาปนาครบรอบ 20 ปี ในปี พ.ศ. 2550 ณ โรงแรมรามาการ์เดน ในช่วงปีนี้สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 7 ศูนย์ และศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO/IEC 17025 : 2005 เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นระบบคุณภาพที่ยอมรับกันทั่วโลก เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพการทดสอบให้มีความแม่นยำ เชื่อถือได้ และสามารถสอบย้อนกลับได้ (traceability) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องปฏิบัติการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ มีการบริหารงานด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ และชันสูตรโรคสัตว์อย่างมืออาชีพ ผลการทดสอบรับประกันคุณภาพความถูกต้อง แม่นยำ ก่อให้เกิดความพอใจสูงสุดต่อผู้รับบริการ และมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของสากล สามารถส่งเสริมการควบคุมป้องกันโรคของปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการส่งออกสินค้าปศุสัตว์แข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ได้แก่ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 5 ขอบข่าย ได้แก่ การตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5 ในซีรัมไก่ โดยวิธี Haemagglutination Inhibtion test (HI test) (กลุ่มไวรัสวิทยา) การตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อ Brucella abortus ในซีรัมโค โดยวิธี Rose Bengal Test ( กลุ่มอิมมูนและซีรัมวิทยา) การตรวจอะฟลาท็อกซินในอาหารสัตว์สำเร็จรูป โดยวิธี Fluorometry (กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี) การตรวจเชื้อซัลโมเนลลาในอวัยวะภายในไก่โดยวิธี Bacterial Isolation (กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา) และการตรวจเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าในสมองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยวิธี Fluorescent Antibody Technique ( กลุ่มไวรัสวิทยา) ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดนครราชสีมา 3 ขอบข่าย คือ การตรวจสอบและวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย (ELISA Typing test)การตรวจระดับแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย (LP ELISA test) และ การตรวจระดับแอนติบอดีต่อเชื้อ Non Structure Protein Test (3B NSP, UBI) ของ FMDV ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง 2 ขอบข่าย คือ การตรวจเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าในสมองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยวิธี Fluorescent Antibody Technique และการตรวจระดับ Calcium ในซีรัมสัตว์ โดยวิธี o-Cresolphthalein complexone ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก) ขอบข่ายการตรวจเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าในสมองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยวิธี Fluorescent Antibody Technique ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ขอบข่ายการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อ Brucella abortus ในซีรัมโค โดยวิธี Rose Bengal Test ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์) ขอบข่าย การตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อ Brucella abortus ในซีรัมโค โดยวิธี Rose Bengal Test ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี) ขอบข่ายการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อ Brucella abortus ในซีรัมโค โดยวิธี Rose Bengal Test ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี) ขอบข่ายการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อ Brucella abortus ในซีรัมโค โดยวิธี Rose Bengal Test และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช) ขอบข่ายการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อ Brucella abortus ในซีรัมโค โดยวิธี Rose Bengal Test ในปีต่อๆ มามีการเสนอขอรับรองขอบข่ายใหม่อีกหลายขอบข่ายเพื่อให้ครอบงานด้านตรวจชันสูตรโรคสัตว์และตรวจวิเคราะห์ต่างๆ ประมาณปีละ 100 ขอบข่าย รวมทั้วสมาคมผู้ส่งออกไก่สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาคอมพิวเตอร์ให้แก่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและศูนย์ในส่วนภูมิภาค รวมทั้งปรับปรุงห้องศูนย์บริการกลาง และภูมิทัศน์นายสัตวแพทย์พรชัย ชำนาญพูด ริเริ่มมีนโยบายสำคัญในการพัฒนางานด้านบริหารทั่วไป โดยมุ่งพัฒนาสู่ระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 ได้ดำเนินการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ และขอรับรองจากสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 - 2557 ต่่อเนื่องมาจนถึงในช่วงที่นายสัตวแพทย์สำเริง วรศรี นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ และนายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ซึ่งสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ส่วนกลาง) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (พิษณุโลก ชลบุรี ราชบุรี ขอนแก่น ลำปาง สุรินทร์ นครศรีธรรมราช) ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเป์่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 ในขอบข่ายงานสารบรรณ การให้บริการยานพาหนะ การให้บริหารงานช่าง การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ นับว่าเป็นหน่วยงานแรกของกรมปศุสัตว์ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001Page 7 of 12 All Pages

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|