หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ประวัติความเป็นมา หน้า 6

ประวัติความเป็นมา - หน้า 6

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติมีภารกิจหลักด้านศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับโรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพสัตว์ การวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ รวมทั้งผลิตชีวสารต้นแบบเพื่อใช้ในการทดสอบและป้องกันโรค พัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ จัดทำระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 และเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการชันสูตรโรคสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อนุรักษ์ ศึกษา และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ์จุลินทรีย์ และปรสิตในสัตว์ พัฒนาศูนย์ข้อมูลระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์ ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพสัตว์ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ โครงการ ฝึกอบรม International training course on diagnostic technology and control measures for major livestock disease ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่จากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก ได้แก่ จีน และมองโกเลีย กลุ่มประเทศเอเชียใต้ ได้แก่ บังคลาเทศ ภูฐาน เนปาล และศรีลังกา รวมทั้งประเทศไทยจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ในส่วนภูมิภาค รุ่นแรกจัดฝึกอบรมเมื่อ พ.ศ.2541 และจัดฝึกอบรมถึง พ.ศ.2547 รวม 7 รุ่น จำนวน 115 คน นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมระดับภูมิภาคทางด้านโรควัวบ้า จัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไข้หวัดไปช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน และร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยโรคสัตว์นำเข้าชายแดน รวมทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านชันสูตรโรคสัตว์แก่เจ้าหน้าที่จากกลุ่มประเทศอาเซียนดด้วยการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์กรระหว่างประเทศ ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากกรมปศุสัตว์ มีผลงานวิจัยเด่นๆ เช่น วิจัยการผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรที่พัฒนาในเซลล์เพาะเลี้ยงแทนการผลิตโดยฉีดเชื้อในกระต่ายซึ่งต้องใช้กระต่ายจำนวนมาก วิจัยการผลิตวัคซีนพาร์โวไวรัส ในห่านและเป็ดเทศซึ่งเคยมีการระบาดรุนแรงเมื่อปี 2536 มีเป็ดเทศและห่านตายจำนวนมาก วิจัยการผลิตชุดทดสอบชนิดยาในอาหารสัตว์เพื่อนำไปใช้ภาคสนามในการตรวจหายาปฏิชีวนะ พรีมิกซ์ และสารตกค้างปนเปื้อนในอาหารสัตว์ ได้ถึง 9 ชนิด เช่น ยากลุ่มไนโตรฟูแรนต์ (5 ชนิด) ร็อกซาโซน โซอาลีน คลอเตทตระไซคลิน และออกซีเตทตระไซคลิน เพื่อแก้ปัญหาสารตกค้างในไก่และกุ้ง วิจัยพัฒนาวิธีตรวจโรคสัตว์ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เช่น โรควัวบ้า โรคไข้สมองอักเสบนิปาห์ โรคไข้หวัดนก ซัลโมเนลลา ฯ โรคต่างถิ่นจากสัตว์นำเข้า ผลิตชีวสาร หรือ ชีวผลิตภัณฑ์ (biologics) เพื่อใช้ชันสูตรโรคสัตว์ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ในแต่ละปีสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 7 ศูนย์ ได้ชันสูตรโรคสัตว์ประมาณ 500,000 ตัวอย่าง โดยเป็นตัวอย่างภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางการชันสูตรโรคไข้หวัดนก ปฏิบติงานโครงการความปลอดภัยด้านอาหาร สนับสนุนกิจกรรมมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ค้นคว้าวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความร่วมมือด้านสุขภาพสัตว์ระหว่างไทย ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ ตามโครงการ Japan-Thailand Technical Cooperation on Animal Disease Control in Thailand and neighboring Countries ปีงบประมาณ 2548 มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภายใน คือ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ แบ่งเป็น สำนักงานส่วนกลาง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย กลุ่มพยาธิวิทยา กลุ่มไวรัสวิทยา กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา กลุ่มปาราสิตวิทยา กลุ่มอิมมูนและซีรัมวิทยา กลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา ศูนย์เลปโตสไปโรสิส สนับสนุน ประกอบด้วย กลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ส่วนบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายวางแผนและถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝ่ายช่างและซ่อมบำรุง) และสำนักงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ.นครราชสีมา (ฝ่ายบริการกลาง กลุ่มมาตรฐานและประกันคุณภาพการตรวจสอบ กลุ่มวิจัยและพัฒนาเชื้อและชีวสาร) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ.ขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.สุรินทร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช โดยแต่ละศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ แบ่งเป็นกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ กลุ่มชันสูตรโรคสัตว์ กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มระบาดวิทยาและสารสนเทศ และฝ่ายบริหารทั่วไปสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ในส่วนภูมิภาค 7 ศูนย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นห้องปฏิบัติการหลักในการตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดนกและในปีงบประมาณ 2549-2551 ได้รับงบประมาณ 200 ล้านบาท จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรคไข้หวัดนกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในพื้นที่เกษตรกลาง และก่อสร้างห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ปีกในศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ แห่งละ 30 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดนกให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ


Page 6 of 12 All Pages

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|