หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ประวัติความเป็นมา หน้า 5

ประวัติความเป็นมา - หน้า 5

จากการปฏิรูปราชการเมื่อต้นปีงบประมาณ 2546 แบ่งหน่วยราชการเป็น ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ กลุ่มพยาธิวิทยา กลุ่มไวรัสวิทยา กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา กลุ่มปาราสิตวิทยา กลุ่มอิมมูนและซีรัมวิทยา กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี กลุ่มสัตว์ทดลอง กลุ่มโรคสัตว์น้ำและสัตว์ป่า กลุ่มรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ และ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (โอนจากกองผลิตชีวภัณฑ์ ชื่อเดิม ปัจจุบัน คือ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์) และแบ่งหน่วยราชการภายใน ได้แก่ งานชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า กลุ่มไวรัสวิทยา (โอนจากกองควบคุมโรคระบาด) ห้องปฏิบัติการนิวคาสเซิล และศูนย์เลปโตสไปโรสิสซึ่งได้เปิดตึกชันสูตรโรคสัตว์ติดคน ตั้งอยู่บริเวณสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นที่ปฏิบัติงานของศูนย์เลปโตสไปโรสิสเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2546 ทำหน้าที่ชันสูตรและวิจัยเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งวิจัยโรคสัตว์สู่คน (zoonosis) อื่นๆ ที่ยังไม่มีการระบาดในประเทศไทย เช่น โรควัวบ้า โรคไข้สมองอักเสบนิปาห์ เป็นต้นกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2545 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่ 103 ก หน้า 239 วันที่ 9 ตุลาคม 2545 กำหนดหน้าที่ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ดังนี้ (ก) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับโรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพสัตว์ (ข) ดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ และเป็นเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการชันสูตรโรคสัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ค) การอนุรักษ์ ศึกษา และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ์จุลินทรีย์ และปาราสิตในสัตว์ (ง) การวินิจฉัย และชันสูตรโรคสัตว์ รวมทั้งผลิตชีวสารต้นแบบ เพื่อใช้ในการทดสอบและป้องกันโรค (จ) เป็นศูนย์ข้อมูลระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์ และศูนย์ปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์ของประเทศ (ฉ) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพสัตว์ และ(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายต่อมาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2548 กรมปศุสัตว์ออกคำสั่งที่ 188/2548 ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ทั้ง 7 ศูนย์ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ทั้งการบริหารแผนงาน การบริหารบุคคล และงบประมาณ และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปรับเปลี่ยนส่วนราชการภายในเป็น กลุ่มพยาธิวิทยา กลุ่มไวรัสวิทยา กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา กลุ่มปาราสิตวิทยา กลุ่มอิมมูนและซีรั่มวิทยา กลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา ศูนย์เลปโตสไปโรสิส กลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ส่วนบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ และกลุ่มสัตว์ทดลอง สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ทำหน้าที่วิจัย และชันสูตรโรคสัตว์เพื่อสนับสนุนการผลิตปศุสัตว์ตามปกติ และนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร (Food safety) ของรัฐบาล เพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยในการชันสูตรโรคสัตว์ต่างๆ ทั้งสัตว์เลี้ยงทั่วไป สัตว์ป่า สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น ในช่วงที่มีการระบาดของโรคในสัตว์ปีกนั้นเป็นห้องปฏิบัติการหลักในการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์เพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออกPage 5 of 12 All Pages

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|