หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ประวัติความเป็นมา หน้า 3

ประวัติความเป็นมา - หน้า 3

พ.ศ.2518 ก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งกองทราย เลขที่ 124/2 หมู่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ และเริ่มทำการเมื่อปี พ.ศ.2521 โดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้แผนโคลัมโบในโครงการปรับปรุงสุขภาพสัตว์ เป็นเวลา 9 ปี (2521-2527 และ 2530-2532) มูลค่าความช่วยเหลือ 35 ล้านบาท รับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา และสตูล


พ.ศ.2519 ก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตั้งอยู่ที่ข้างเส้นทางหลวงหมายเลข 203 (ขอนแก่น-โกสุมพิสัย)ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รับผิดชอบพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร เลย สกลนคร หนองคาย และหนองบัวลำพู และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ตั้งอยู่ที่ข้างเส้นทางหลวงหมายเลข 11 หลักกิโลเมตรที่ 21 (ลำปาง-เชียงใหม่) ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง บนเนื้อที่ 80 ไร่ รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ทั้ง 2 ศูนย์เปิดทำการในปี 2521ต่อมาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2528 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสถาบันสุขภาพสัตว์และผลิตสัตว์แห่งชาติ ต่อมา ฯพณฯ นายเสนาะ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสมัยนั้น ได้มาเป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารสถาบันฯ และเครื่องมืออุปกรณ์รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,357 ล้านเยน หรือประมาณ 400 ล้านบาท จากตัวแทนรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2529 ในเดือนตุลาคม 2529 กองวิชาการ กรมปศุสัตว์ได้ย้ายที่ทำการจากบริเวณกรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ มาปฏิบัติงานในอาคารหลังใหม่ ตั้งแต่บัดนั้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน หลังการก่อสร้างอาคาร สถานที่ และติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้วเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2530 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารสถาบันสุขภาพสัตว์และผลิตสัตว์แห่งชาติ จึงถือเอาวันที่ 6 มกราคมของทุกๆ ปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาตินอกจากความความช่วยเหลือด้านอาคารและเครื่องมืออุปกรณ์แล้ว นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการในช่วงนั้น ได้ขอสนับสนุนด้านวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุ่น ระหว่างปี พ.ศ.2529-2542 มีมูลค่าประมาณ 800 ล้านเยน โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ พ.ศ.2530-2537 และ พ.ศ.2538-2542 โดยส่งผู้เชี่ยวชาญมาปฏิบัติงานด้านวิจัย และยังให้งบประมาณสนับสนุนด้านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จากประเทศไทย และประเทศแถบเอเชีย สนับสนุนนักวิจัยของสถาบันฯ ในการศึกษาต่อและทำวิจัยหลักสูตรปริญญาเอก (Dissertation, Ph.D.) ณ ประเทศญี่ปุ่นPage 3 of 12 All Pages

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|