หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ประวัติความเป็นมา หน้า 2

ประวัติความเป็นมา - หน้า 2

ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2494 มีประกาศราชกฤษฎีกา เปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบราชการในกรมปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ โดยเพิ่มส่วนราชการขึ้นเป็น 5 กองในส่วนกลางได้แก่ (1) สำนักงานเลขานุการกรม (2) กองสัตวรักษ์ (3) กองควบคุมโรคระบาด (4) กองทดลองและค้นคว้า และ (5) กองวัคซีนและซีรั่ม   กองทดลองและค้นคว้าได้ยกฐานะจากแผนกวิชาโรคสัตว์ในกองสัตวศาสตร์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 แผนก คือ แผนกวิจัยทางบักเตรี แผนกวิจัยทางไวรัส และแผนกวิจัยทางปาราสิต ต่อมาได้เปลี่ยนจากแผนกเป็นฝ่ายและเพิ่มหน่วยงานใหม่ ได้แก่ ฝ่ายแบคทีเรีย ฝ่ายชีวเคมี ฝ่ายไวรัส ฝ่ายปาราสิต ฝ่ายพยาธิวิทยา ฝ่ายอิมมูนวิทยา และสถานีวิจัยไวรัสรินเดอร์เปสต์ ที่เกาะเสม็ด อ.เมือง จ.ระยอง (ปัจจุบันยุบหน่วยงานและโอนอาคารและที่ดินให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ) ต่อมากรมปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ เปลี่ยนชื่อเป็น "กรมปศุสัตว์" ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มาตรา 4 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2495 และมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หมวดที่ 5 มาตรา 14 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2496 กองทดลองค้นคว้าเปลี่ยนชื่อเป็น "กองวิชาการ" มีที่ทำการอยู่ที่อาคารภายในกรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กองวิชาการมีหน้าที่ค้นคว้าในเรื่องโรคที่เป็นภัยคุกคามทำลายสุขภาพและชีวิตสัตว์เลี้ยงทั่วไป ทดลองค้นคว้าในการทำวัคซีนและเซรัม เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรค ปรับปรุงแก้ไขวิธีการผลิตวัคซินให้มีประสิทธิภาพสูง และเผยแพร่ความรู้ในด้านวิชาการจากผลของการวิจัยนายสัตวแพทย์ ดร. ทิม พรรณศิริ
อดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์
(9 ตุลาคม 2522 - 30 กันยายน 2531)


นายสัตวแพทย์ วิเศษ ประเสริฐ
อดีตเลขานุการกรมปศุสัตว์
ปศุสัตว์เขต 2 และปศุสัตว์เขต 8


นายสัตวแพทย์ วิมล จิระธนะวัฒน์
อดีตหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ / อดีตผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ /
อดีตผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
(13 กุมภาพันธ์ 2552 ถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2555 ) /
ปศุสัตว์เขต 8 /อดีตผู้อำนวยการพัสดุ / อดีตผู้อำนวยการฝึกอบรม


รศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.อนงค์ บิณฑวิหค
อดีตนายสัตวแพทย์ กลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา /
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[ตุลาคม 2528]

หลังจากรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์อย่างจริงจัง รวมทั้งมีการบริโภคและส่งออกผลผลิตสัตว์เพิ่มมากขึ้น ทำให้การตรวจชันสูตรโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการเพิ่มมากขึ้นด้วยและสถานที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ กรมปศุสัตว์ในช่วงที่นายสัตวแพทย์ ดร. ทิม พรรณศิริ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์วิเศษ ประเสริฐ เป็นเลขานุการกรม ได้เสนอขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นโดยผ่าน JICA (Japanese International Cooperation Agency) ในโครงการสถาบันสุขภาพสัตว์และผลิตสัตว์แห่งชาติ (National Animal Health and Production Institute : NAHPI) โดยมีนายสัตวแพทย์วิเศษ ประเสริฐ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการโครงการฯ นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ และสัตวแพทย์หญิงอนงค์ บิณฑวิหค เป็นคณะกรรมการประสานงานความร่วมมือกับรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้จัดสรรเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าในด้านสิ่งก่อสร้าง (อาคารปฏิบัติงาน) บนเนื้อที่ประมาณ 21 ไร่ เลขที่ 50/2 ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตบางเขน (ปัจจุบันเป็นเขตจตุจักร) กรุงเทพฯ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์และทุนฝึกอบรม ดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีการลงนาม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2524 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเทคนิคและวิธีการชันสูตรโรคสัตว์และพัฒนาบุคลากร เริ่มสำรวจออกแบบและก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน 2527 จนถึงเดือนมีนาคม 2528กองวิชาการ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาลักษณะงานใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมปศุสัตว์ และการจัดระบบข้าราชการเข้าปฏิบัติงานให้ตรงกับสายงานตามระบบ P.C. (Position Classification System) ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพบเรือน (ก.พ.) นำมาใช้ในระบบราชการไทย จึงทำให้ฝ่ายต่างๆ เปลี่ยนเป็น "กลุ่มงาน" รวม 7 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานพยาธิวิทยา กลุ่มงานไวรัสวิทยา กลุ่มงานแบคทีเรียและเชื้อรา กลุ่มงานอิมมูนและซีรั่มวิทยา กลุ่มงานพิษวิทยาและชีวเคมี กลุ่มงานปาราสิตวิทยา และกลุ่มงานระบาดวิทยา และมี 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายเลี้ยงสัตว์ทดลอง มีการขยายงานไปยังส่วนภูมิภาคโดยก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ โดยเริ่มต้นใช้ชื่อ "ศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์" ต่อมาเปลี่ยนเป็น "ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว" เมื่อ ปี 2528 และ "ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ เมื่อ พ.ศ.2545" โดยใช้ชื่อนี้จนถึงปัจจุบัน ดังนี้Page 2 of 12 All Pages

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|