หน้าแรก

แผนยุทธศาสตร์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 แผนแม่บท 2561-2565 งานวิจัยและพัฒนา Administrator 207
2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน พ.ศ. 2563 Administrator 305
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. 2556-2560 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1467
4 นโยบายพัฒนาปศุสัตว์ กองแผนงาน 623
5 การดำเนินงานตามนโยบายทั่วไปของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ของกรมปศุสัตว์ กองแผนงาน 610
6 การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ของกรมปศุสัตว์ กองแผนงาน 570
7 นโยบายรัฐบาล 8 ข้อ 16 เรื่องด่วน คณะรัฐมนตรี 588
8 แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) คณะรัฐมนตรี 501
9 ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country strategy) คณะรัฐมนตรี 695
10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) คณะรัฐมนตรี 644
11 ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2558 คณะรัฐมนตรี 743
12 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ 548
13 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554-2563 กระทรวงเทคโนโลยีฯ 924
14 นโยบายรัฐบาล 16 ข้อ และยุทธศาสตร์ 9 เรื่อง คณะรัฐมนตรี 932
15 แผนยุทธศาสตร์การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 541
16 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555-2559 สภาวิจัยแห่งชาติ 649
17 แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer & Smart Officer คณะรัฐมนตรี 805
18 แผนยุทศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.2553-2557 คณะทำงาน 578
 

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home