หน้าแรก

แผนยุทธศาสตร์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 แผนแม่บท 2561-2565 งานวิจัยและพัฒนา Administrator 107
2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน พ.ศ. 2563 Administrator 261
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. 2556-2560 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1392
4 นโยบายพัฒนาปศุสัตว์ กองแผนงาน 585
5 การดำเนินงานตามนโยบายทั่วไปของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ของกรมปศุสัตว์ กองแผนงาน 588
6 การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ของกรมปศุสัตว์ กองแผนงาน 538
7 นโยบายรัฐบาล 8 ข้อ 16 เรื่องด่วน คณะรัฐมนตรี 558
8 แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) คณะรัฐมนตรี 463
9 ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country strategy) คณะรัฐมนตรี 657
10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) คณะรัฐมนตรี 602
11 ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2558 คณะรัฐมนตรี 715
12 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ 524
13 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554-2563 กระทรวงเทคโนโลยีฯ 900
14 นโยบายรัฐบาล 16 ข้อ และยุทธศาสตร์ 9 เรื่อง คณะรัฐมนตรี 882
15 แผนยุทธศาสตร์การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 507
16 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555-2559 สภาวิจัยแห่งชาติ 623
17 แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer & Smart Officer คณะรัฐมนตรี 766
18 แผนยุทศาสตร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.2553-2557 คณะทำงาน 553
 

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home