ประกาศพัสดุ

ประกวดราคาจ้างบริการดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ เครื่องทำความเย็นชนิด Cool Room ระบบปรับสภาวะอากาศ เครื่องความดันอากาศเป็นลบและระบบปรับ อากาศห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง ห้อง 6,7,8,9 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยื่นข้อเสนอภายใน 21 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.-16.30 น.

ประกวดราคาจ้างจ้างบริการทำความสะอาดอาคารอำนวยการ อาคารปฏิบัติการ อาคารสัตว์ทดลอง อาคาร ปฏิบัติการเชื้อรา อาคารชันสูตรโรคสัตว์ติดคน อาคารเก็บพัสดุ-สารเคมี และอาคารเอนกประสงค์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จำนวน 10 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จำนวน 1 งาน ยื่นข้อเสนอภายใน 18 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.-16.30 น.


ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ยื่นข้อเสนอในวันที่ 17 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
NIAH English Webpage

เอกสารวิชาการใหม่

เมนูย่อย

Website Links

NIAH-Intranet

หน้าแรก

จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
ค้างคาว The Reservoir Host for Emerging Diseases and Immune System กฤดากร วงษ์ทองสาลี 2563 สิงหาคม
รูปแบบวัคซีน COVID-19 (vaccine Covid-19: noval vaccine platforms) นวพร วัดเดลล์ ฐิติกานต์ จิรกิตติสุนทร และเจษฆา รัตโณภาส 2563 มิถุนายน
โรคฮีมอนโคสิส (Haemonchosis) มัญชรี ทัตติยพงศ์ 2563 เมษายน


นายสัตวแพทย์
เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต
ผู้อำนวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติDLD Web Mail: xxxx@dld.go.th
Username

Password


Page view

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home