ประกาศพัสดุ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จำหน่ายพัสดุชำรุด โดยขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา จำนวน 92 รายการ ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและดูสภาพได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก วันที่ 10 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

ประกวดราคาซื้อครุภัฑ์วิทยาศาสตร์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 14 รายการ ระบบ ยื่นข้อเสนอในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 11 รายการ ยื่นข้อเสนอในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
NIAH English Webpage

เอกสารวิชาการใหม่

เมนูย่อย

Website Links

NIAH-Intranet

หน้าแรก

จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
ศัตรูจิ้งหรืค (Cricket enemies) นพพร โต๊ะมี 2563 ธันวาคม
ผึ้งชันโรง (Stingless Bee) วริษา เกตุพันธุ์ 2563 ตุลาคม
ค้างคาว The Reservoir Host for Emerging Diseases and Immune System กฤดากร วงษ์ทองสาลี 2563 สิงหาคม


สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ
ผู้อำนวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติDLD Web Mail: xxxx@dld.go.th
Username

Password


Page view

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home